Gemeenteraad

Naam: Gemeenteraad

28 zetels
Raadsleden

De 29 leden van de Ridderkerkse gemeenteraad zijn gekozen voor 4 jaar. De raadsleden van een politieke partij vormen in de raad een raadsfractie. Het werk van de raad wordt voorbereid in raadscommissies.

Burgerleden

Burgerleden ondersteunen de gekozen raadsleden in hun werk. De burgerleden kunnen namens de fractie het woord voeren in de commissievergaderingen. Burgerleden nemen geen deel aan de raadsvergadering.

Integriteit en gedragscodes

Om ervoor te zorgen dat iedereen in het openbaar bestuur zijn rol op een zorgvuldige en respectvolle manier uitoefent zonder belangenverstrengeling, is een aantal regels opgesteld en afspraken gemaakt over integriteit. Integriteit is niet alleen een kwestie van regels, maar ziet ook op de onderlinge omgangsvormen.

Om de integriteit van gemeentebestuurders te versterken, stelt de Gemeentewet het opstellen van gedragscodes verplicht. De raad heeft de gedragscodes vastgesteld.

·       Gedragscode integriteit raads- en burgerleden Ridderkerk 2019

·       Gedragscode integriteit burgemeester en wethouders Ridderkerk 2019

De gedragscodes zijn ook te vinden onder documenten > Regelingen / verordeningen

In deze gedragscodes worden zaken geregeld als het vervullen van nevenfuncties, regels over verboden handelingen, het omgaan met geheime informatie, het aannemen en melden van geschenken, het gebruik van gemeentelijke voorzieningen en het declareren van gemaakte kosten.

Wat doet de raad

Meer informatie over de raad vindt u op www.ridderkerk.nl/gemeenteraad.

Griffie

Elke raad heeft een griffier. De griffier en zijn medewerkers vormen samen de griffie. De griffie ondersteunt de raad, de raadscommissies, hun leden en hun voorzitters. De griffie staat los van de ambtelijke organisatie en valt onder directe verantwoordelijkheid van de gemeenteraad. De griffie is bereikbaar via 0180-451 780 en j.v.straalen@ridderkerk.nl

Leden

Ophalen gegevens

Activiteiten

Ophalen gegevens

Historie

2024

2023

2022

2021

2019

2018

Ophalen gegevens