Raadsvergadering 31 mei

28 mei 2018

Raadsvergadering donderdag 31 mei 2018

De gemeenteraad vergadert op donderdag 31 mei 2018 om 20:00 uur in de raadzaal van het gemeentehuis, Koningsplein 1 te Ridderkerk.

Op de agenda staan de volgende punten

 1. Opening en vaststelling van de agenda
 2. Lijst van ingekomen stukken (zie afzonderlijke lijst) en stemming over eventueel ingekomen verzoeken om een interpellatie
 3. Coalitieakkoord en terugblik op de collegevorming
 4. Verkiezing, benoeming (aanvaarding) en beëdiging wethouders
 5. Eventueel onderzoek geloofsbrieven (bij ontstaan vacatures na benoeming wethouders uit raad) en toelating en beëdiging raadsleden
 6. Voorstel om een eerste en tweede raadslid te belasten met de waarneming van het voorzitterschap  van de raad
 7. Voorstel om te voorzien in de vacatures in bestuursorganen van gemeenschappelijke regelingen
 8. Voorstel om de Verordening op de raadsvoorbereiding 2018 vast te stellen, de raadscommissies in te stellen en hun (plv.) voorzitters te benoemen 
 9. Voorstel om twee raadsleden aan te wijzen tot lid van de commissie voor de behandeling van klachten tegen de gemeenteraad of de griffier
 10. Voorstel om de leden van de Werkgeverscommissie griffie  te benoemen
 11. Niet-ontvankelijk verklaren bezwaren tegen raadsbesluit inzake Ontbrekende afscherming (‘gat’) A15/A16, ter hoogte van Ridderkerk West

Na afloop van de vergadering is er gelegenheid om de wethouders en eventueel nieuwe raadsleden te feliciteren

Vergaderstukken

U kunt de stukken behorende bij de agendapunten downloaden van de gemeentelijke website www.ridderkerk.nl/vergaderstukken. De stukken liggen tijdens kantooruren ter inzage bij de griffie.

Kunt u niet aanwezig zijn?

U kunt de vergaderingen van de commissies (geluid) rechtstreeks volgen en achteraf terugluisteren via www.ridderkerk.nl/raadinbeeld.

Terug