De commissies vergaderen op 21 en 28 juni

19 juni 2018

U bent van harte welkom om de vergaderingen bij te wonen. U kunt op elk moment in – en uitlopen.

COMMISSIE “SAMEN LEVEN”

donderdag 21 jun i 2018 om 20.00 uur in de raadzaal van het gemeentehuis

 1. Opening en vaststelling van de agenda
 2. Spreekrecht voor hen die zich hebben aangemeld
 3. Vaststellen besluitenlijst commissie Samen leven van 22 mei 2018 en 4 juni 2018
 4. RKC Rapport Decentralisatie van de zorg
 5. Zienswijze gewijzigde begroting 2018 en concept begroting 2019 GR Jeugdhulp Rijnmond
 6. Aanvraag Vangnetuitkering voor tekort Rijksbijdrage BUIG
 7. Scenario’s aanbesteding doelgroepenvervoer
 8. Raadsinformatiebrief Rapportages Bijtincidenten 2016-2017

Gevolgd door een aantal vaste punten 

COMMISSIE “SAMEN WONEN”

donderdag 21 juni 2018 om 20.00 uur in kamer A103 van het gemeentehuis.

 1. Opening en vaststelling van de agenda
 2. Spreekrecht voor hen die zich hebben aangemeld
 3. Vaststellen besluitenlijst commissie Samen wonen 4 juni 2018
 4. Beantwoording vragen inzake afvalbeleid
 5. Aankoop gronden De Nes
 6. Meerjarenprognose Grondexploitaties Ridderkerk 2018
 7. Voorbereidingsbesluit Prinses Margrietstraat 2, 12, 24, 26 en 36
 8. Zienswijze programmabegroting NRIJ 2019

Gevolgd door een aantal vaste punten

COMMISSIE SAMEN LEVEN EN SAMEN WONEN

donderdag 28 juni 2018 om 20.00 uur in de raadzaal.

 1. Opening en vaststelling van de agenda
 2. Spreekrecht voor hen die zich hebben aangemeld
 3. Toelichting accountant op zijn Accountantsverslag van de controle van de Jaarstukken 2017
 4. Bevraging college over Accountantsverslag van de controle van de Jaarstukken 2017
 5. Jaarstukken 2017
 6. 1e Tussenrapportage 2018
 7. Kadernota begroting 2019
 8. Rondvraag leden

Spreekrecht tijdens de commissievergaderingen

U kunt gebruik maken van het spreekrecht. Het mag ook gaan over onderwerpen die niet op de agenda staan. Doel van de vergadering is met name het verkrijgen van informatie van het college van burgemeester en wethouders en inwoners/organisaties. De politieke discussie en besluitvorming vinden veelal plaats in de gemeenteraad. Het spreekrecht moet uiterlijk om 10 uur op de dag van de vergadering bij de griffie worden aangevraagd  (0180-451.780).

Kunt u niet aanwezig zijn?

U kunt de vergaderingen van de commissies (geluid) rechtstreeks volgen en achteraf terugluisteren via www.ridderkerk.nl/raadinbeeld

Vergaderstukken

U kunt de stukken behorende bij de agendapunten downloaden van de gemeentelijke website www.ridderkerk.nl/vergaderstukken. De stukken liggen tijdens kantooruren ter inzage bij de griffie.

Terug