Besluiten van de raad van 5 juli 2018

10 juli 2018

De raad heeft op donderdag 5 juli 2018 vergaderd en de volgende besluiten genomen.

Instemming met overschrijding begrotingsbudgetten

Over het jaar 2017 is € 662.400 meer uitgegeven dan waarmee de gemeenteraad akkoord was gegaan bij het vaststellen van de begroting. Over deze onrechtmatige uitgaven is gesproken en de raad heeft besloten alsnog met deze uitgaven in te stemmen.

Jaarstukken 2017

De raad heeft de Jaarstukken 2017 vastgesteld. Met de jaarstukken leggen burgemeester en wethouders verantwoording af aan de gemeenteraad over het beleid dat het college in 2017 heeft gevoerd. De jaarstukken geven onder andere aan welke effecten het beleid heeft gehad en welke uitgaven op grond van de begroting zijn gedaan.

1e Tussenrapportage 2018

De raad heeft de 1e Tussenrapportage 2018 besproken en voor kennisgeving aangenomen. In deze rapportage legt het college verantwoording af aan de raad over de uitvoering van de Programmabegroting van dit jaar tot nu toe.

Meerjarenprognose Grondexploitaties Ridderkerk 2018

Een aantal in deze prognose opgenomen geactualiseerde grondexploitaties is vastgesteld. De prognose is door de raad voor kennisgeving aangenomen.

Afvalbeleid

Over het afvalbeleid zijn vragen gesteld aan de gemeenteraad. De raad heeft de brief met de antwoorden vastgesteld.

Aankoop gronden op De Nes

Voor de aankoop van gronden op De Nes van de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland, heeft de raad een bedrag van € 266.890 beschikbaar gesteld.

Voorbereidingsbesluit Prinses Margrietstraat 2, 12, 24, 26 en 36

Voor deze panden wordt een bestemmingsplan voorbereid. Om mogelijke strijdigheid met het toekomstige bestemmingsplan te voorkomen is een voorbereidingsbesluit genomen. Op grond van dit besluit is het verboden het gebruik van deze panden te wijzigen.

Vergadering gemist?

De vergadering is terug te kijken via www.ridderkerk.nl/raadinbeeld

Terug