Besluiten van de raad van 10 juli

11 juli 2018

De raad heeft op dinsdag 10 juli 2018 vergaderd en de volgende besluiten genomen.

Kadernota begroting 2019

De Kadernota is besproken en door de raad voor kennisgeving aangenomen. Deze nota bevat de hoofdlijnen aan de hand waarvan het college van burgemeester en wethouders de ontwerpbegroting 2019 zal opstellen. De ontwerpbegroting 2019 wordt behandeld in de raadsvergadering van
8 november a.s.

Rapport rekenkamercommissie “Wat heeft de decentralisatie van de zorg voor Ridderkerk betekend”

De raad heeft het rapport besproken en besloten dat de aanbevelingen betrokken moeten worden bij de evaluatie van het Beleidsplan Wmo 2015-2018. In overleg met het college zal de raad zich nader verdiepen in:
a. De samenwerking tussen gemeente, professionals uit de toegang en de zorgaanbieders.
b. De ondersteuning van mantelzorgers
c. De beleidssturing die de raad wil geven en de informatie die hij daarvoor nodig heeft.

Instemming verklaring bij aanvraag Vanguitkering voor tekort Rijksbijdrage BUIG

Over 2017 is een tekort ontstaan op de Rijksbijdrage BUIG. Hiervan worden de uitkeringen en loonkostensubsidies op grond van de Participatiewet betaald. Voor dit tekort kan het college bij het Rijk een aanvraag doen voor een Vangnetuitkering. Bij de aanvraag moet het college aangeven welke maatregelen zijn getroffen om het tekort tegen te gaan. Dat is aangegeven in een verklaring waarmee de raad moet instemmen. De raad heeft ingestemd met de verklaring.

Vergadering gemist

De vergadering is terug te kijken via www.ridderkerk.nl/raadinbeeld

Terug