De commissies vergaderen op donderdag 6 september

03 september 2018

U bent van harte welkom om de vergaderingen bij te wonen. U kunt op elk moment in – en uitlopen.

COMMISSIE “SAMEN LEVEN”

donderdag 6 september om 20.00 uur in de raadzaal van het gemeentehuis 

 1. Opening en vaststelling van de agenda
 2. Spreekrecht voor hen die zich hebben aangemeld
 3. Vaststellen besluitenlijst commissie Samen leven van 21 en 28 juni 2018
 4. Jaarverslag commissie bezwaarschriften
 5. Verordening behandeling bezwaarschriften 2018
 6. Raadsinformatiebrief d.d. 1 juni 2018 Afsluiten project verzakelijking Sport en Welzijn, op verzoek van de raadsleden  mw. K. Kayadoe en mw. A.P.S. Ripmeester
 7. Raadsinformatiebrief d.d. 1 juni 2018 met rapportages bijtincidenten Ridderkerk 2016-2017
 8. Raadsinformatiebrief Stand van zaken cultuureducatie en voortgang 'Uitgangspuntennotitie cultuureducatie in de breedte' op verzoek van het raadslid dhr. J. Soffree (informatie-uitwisseling; meningsvorming)

Gevolgd door een aantal vaste punten

COMMISSIE “SAMEN WONEN”

donderdag 6 september om 20.00 uur in kamer A103 van het gemeentehuis

 1. Opening en vaststelling van de agenda
 2. Spreekrecht voor hen die zich hebben aangemeld
 3. Vaststellen besluitenlijst commissie Samen wonen 21 juni 2018
 4. Actieplan Luchtkwaliteit 2018 – 2022 (informatie-uitwisseling; besluitvorming raad)
 5. Raadsinformatiebrief d.d. 15 juni 2018 over de stand van zaken invoering afvalbeleid
 6. Ontwerpverklaring van geen bedenkingen Paardenstal Pruimendijk ongenummerd
 7. Gespreksnotitie Onderhoud huishoudschool op verzoek van de raadsleden mw. A.P.S. Ripmeester en dhr. M. Ouwens

Gevolgd door een aantal vaste punten

Spreekrecht tijdens de commissievergaderingen

U kunt gebruik maken van het spreekrecht. Het mag ook gaan over onderwerpen die niet op de agenda staan. Doel van de vergadering is met name het verkrijgen van informatie van het college van burgemeester en wethouders en inwoners/organisaties. De politieke discussie en besluitvorming vinden veelal plaats in de gemeenteraad. Het spreekrecht moet uiterlijk om 10 uur op de dag van de vergadering bij de griffie worden aangevraagd  (0180-451.780).

Kunt u niet aanwezig zijn?

U kunt de vergaderingen van de commissies (geluid) rechtstreeks volgen en achteraf terugluisteren via www.ridderkerk.nl/raadinbeeld

Vergaderstukken

U kunt de stukken behorende bij de agendapunten downloaden van de gemeentelijke website www.ridderkerk.nl/vergaderstukken. De stukken liggen tijdens kantooruren ter inzage bij de griffie.

Terug