Besluiten van de raad van 8 november

12 november 2018

De raad heeft op donderdag 8 november 2018 vergaderd en de volgende besluiten genomen:

2e Tussenrapportage 2018

De raad heeft de 2e Tussenrapportage 2018 voor kennisgeving aangenomen. In deze rapportage legt het college verantwoording af aan de raad over de uitvoering van de Programmabegroting van dit jaar tot nu toe.

Programmabegroting 2019 - 2022

Na het houden van de algemene beschouwingen heeft de raad de Programmabegroting 2019 vastgesteld. Van het meerjarenperspectief voor de jaren 2020 – 2022 is kennis genomen.

Moties

Met het aannemen van moties heeft de raad de volgende verzoeken gedaan aan het college van burgemeester en wethouders.

Motie over de formatie Buitengewone Opsporingsambtenaren (BOA's)

Het college is verzocht om bovenop de huidige formatie 1 extra fte BOA aan te stellen en de daarvoor benodigde middelen in de 1e Tussenrapportage 2019 te verwerken.

Motie over een kinderburgemeester

Het college is verzocht te onderzoeken of er belangstelling bestaat om een kinderburgemeester in Ridderkerk te hebben en de raad daarover te rapporteren.

Raadsvergadering gemist?

De raadsvergadering is terug te kijken via www.ridderkerk.nl/raadinbeeld

Terug