De commissies vergaderen op 15 november

12 november 2018

U bent van harte welkom om de vergaderingen bij te wonen in het gemeentehuis. U kunt op elk moment in – en uitlopen.

Voor de komende commissievergaderingen zijn de voorlopige agenda’s:

COMMISSIE “SAMEN WONEN”

Donderdag 15 november 2018, om 20.00 uur in kamer A103 in het gemeentehuis.

 1. Opening en vaststelling agenda
 2. Spreekrecht voor hen die zich hebben aangemeld
 3. Vaststellen besluitenlijst commissie Samen wonen van 4 oktober 2018
 4. Ontwerpverklaring van geen bedenkingen ‘Verpleeghuis Salem’
 5. Herstel historische getijdenhaven Huys ten Donck
 6. 1e wijziging Programmabegroting Ridderkerk 2019 – 2022
 7. Startnotitie Mobiliteitsplan Ridderkerk
 8. Raadsinformatiebrief Cultuurhistorische Waardenkaart Woongebieden op verzoek van het raadslid mw. P. van Nes - de Man

Gevolgd door een aantal vaste punten

COMMISSIE “SAMEN LEVEN”

Donderdag 15 november 2018, om 20.00 uur in de raadzaal in het gemeentehuis.

 1. Opening en vaststelling agenda
 2. Spreekrecht voor hen die zich hebben aangemeld
 3. Vaststellen besluitenlijst commissie Samen wonen van 4 oktober 2018
 4. Startnotitie Ontwikkelperspectief Centrum Ridderkerk
 5. 2e wijziging programmabegroting 2018 Veiligheidsregio Rotterdam-Rijnmond
 6. Raadsinformatiebrief ontwikkeling BAR-organisatie en bestuurlijke samenwerking
 7. 1e en 2e Tussenrapportage 2018 BAR-organisatie
 8. Mandaten besluitvorming AVG-verzoeken

Gevolgd door een aantal vaste punten

Spreekrecht

Iedereen kan spreekrecht tijdens de commissievergadering aanvragen. Men kan inspreken over alle onderwerpen die in de desbetreffende commissie aan de orde kunnen komen, dus niet alleen over de onderwerpen die op de agenda staan.

Doel van de commissievergadering is met name het verkrijgen van informatie van het college van burgemeester en wethouders en inwoners/organisaties. De politieke discussie en besluitvorming vinden veelal plaats in de gemeenteraad.

Het spreekrecht moet vooraf worden aangevraagd (uiterlijk om 10 uur op de dag van de vergadering) bij de griffie van de gemeenteraad (telefoon 451780).

Kunt u niet aanwezig zijn?

U kunt de vergaderingen van de commissies (geluid) rechtstreeks volgen en achteraf terugluisteren via www.ridderkerk.nl/raadinbeeld

Vergaderstukken

U kunt de stukken behorende bij de agendapunten downloaden van de gemeentelijke website www.ridderkerk.nl/vergaderstukken. De stukken liggen tijdens kantooruren ter inzage bij de griffie.

Terug