De raad vergadert op donderdag 22 november

21 november 2018

De raad vergadert op donderdag 22 november vanaf 20.00 uur in de raadzaal van het gemeentehuis. U bent welkom om de vergadering bij te wonen.

Op de concept agenda staan de volgende onderwerpen

 1. Opening en vaststelling agenda

 2. Vragenuur voor raadsleden (artikel 41 Reglement van Orde)

 3. Vaststelling besluitenlijsten raadsvergaderingen d.d. 20 september en 18 oktober 2018

 4. Lijst van ingekomen stukken (zie afzonderlijke lijst), nadere inlichtingen over gegeven schriftelijke beantwoording (art. 40 RvO) en stemming over eventueel ingekomen verzoeken om een interpellatie

 5. Collegeprogramma 2018 - 2022 en eerste wijziging Programmabegroting 2019 - 2022

 6. Herstel historische getijdenhaven Huys ten Donck

 7. Ontwerpverklaring geen bedenkingen Salem

 8. Startnotitie Ontwikkelperspectief Centrum Ridderkerk

 9. Startnotitie Mobiliteitsplan Ridderkerk

 10. Mandaten besluitvorming AVG-verzoeken

 11. Afdoening raadstoezeggingen 2e Tussenrapportage 2018

Vervolgvergadering maandag 26 november

Vanwege de verwachte behandeltijd wordt verwacht dat besloten zal worden de agendapunten 6. Herstel historische getijdenhaven Huys ten Donck en 8. Startnotitie Ontwikkelperspectief Centrum Ridderkerk te behandelen in een extra raadsvergadering op maandag 26 november in de raadzaal om 20.00 uur.

Kunt u niet aanwezig zijn?

U kunt de vergaderingen van de gemeenteraad rechtstreeks volgen en achteraf terugkijken via www.ridderkerk.nl/raadinbeeld

Vergaderstukken

U kunt de stukken behorende bij de agendapunten downloaden van de gemeentelijke website www.ridderkerk.nl/vergaderstukken. De stukken liggen tijdens kantooruren ter inzage bij de griffie.

Terug