De gemeenteraad vergadert op 31 januari

29 januari 2019
De raad vergadert op donderdag 31 januari vanaf 20.00 uur in de raadzaal van het gemeentehuis. U bent welkom om de vergadering bij te wonen.

Conceptagenda

Op de conceptagenda staan de volgende onderwerpen
 1. Opening en vaststelling agenda
 2. Afscheid van het raadslid mevrouw B.S. Vlasblom – Liezenga
 3. Toelating en beëdiging nieuw raadslid
 4. Vragenuur voor raadsleden (artikel 41 Reglement van Orde)
 5. Vaststelling besluitenlijsten raadsvergaderingen d.d. 8, 22 en 26 november 2018
 6. Lijst van ingekomen stukken (zie afzonderlijke lijst), nadere inlichtingen over gegeven schriftelijke beantwoording (art. 40 RvO) en stemming over eventueel ingekomen verzoeken om een interpellatie
 7. Vaststelling bestemmingsplan Ridderkerk-Centrum Fase 2
 8. Startnotitie Integraal Kindcentrum
 9. Verantwoording Fractiegelden 2017
 10. Aanwijzing plaatsvervangend lid algemeen bestuur Gemeenschappelijke regeling Natuur- en recreatieschap IJsselmonde
 11. Benoeming en beëdiging wethouder

Kunt u niet aanwezig zijn?

U kunt de vergaderingen van de gemeenteraad rechtstreeks volgen en achteraf terugkijken via www.ridderkerk.nl/raadinbeeld

Vergaderstukken

U kunt de stukken behorende bij de agendapunten downloaden van de gemeentelijke website www.ridderkerk.nl/vergaderstukken. De stukken liggen tijdens kantooruren ter inzage bij de griffie.
Terug