De commissie vergadert op 7 februari

05 februari 2019

U bent van harte welkom om de vergadering bij te wonen. U kunt op elk moment in- en uitlopen.

Voorlopige agenda

COMMISSIE SAMEN WONEN en SAMEN LEVEN

  1. Opening en vaststelling van de agenda
  2. Spreekrecht voor hen die zich hebben aangemeld
  3. Vaststellen besluitenlijst commissie Samen leven en Samen wonen van 17 januari 2019
  4. Verbeteren verkeersveiligheid Ringdijk tussen Randweg en Industrieweg
  5. Verordening jeugdhulp 2019
  6. Statutenwijziging OZHW en ANBI-status
  7. Verzoek van de gemeenschappelijke regeling Nieuw Reijerwaard over beheer beheerskosten en OZB-opbrengsten.

Gevolgd door een aantal vaste punten 

Spreekrecht

Iedereen kan spreekrecht tijdens de commissievergadering aanvragen. Men kan inspreken over alle onderwerpen die in de desbetreffende commissie aan de orde kunnen komen, dus niet alleen over de onderwerpen die op de agenda staan.

Doel van de commissievergadering is met name het verkrijgen van informatie van het college van burgemeester en wethouders en inwoners en/of organisaties.

De politieke discussie en besluitvorming vinden veelal plaats in de gemeenteraad.

Het spreekrecht moet vooraf worden aangevraagd (uiterlijk om 10 uur op de dag van de vergadering) bij de griffie van de gemeenteraad (telefoon 451780).

Kunt u niet aanwezig zijn?

U kunt de vergadering van de commissie (geluid) rechtstreeks volgen en achteraf terugluisteren via www.ridderkerk.nl/raadinbeeld

U kunt de vergaderstukken behorende bij de agendapunten downloaden van de gemeentelijke website www.ridderkerk.nl/vergaderstukken. De stukken liggen tijdens kantooruren ter inzage bij de griffie.

Terug