De commissies vergaderen op donderdag 7 maart

01 maart 2019
U bent van harte welkom om de vergaderingen bij te wonen. U kunt op elk moment in- en uitlo-pen.
Voorlopige agenda's

COMMISSIE SAMEN LEVEN

donderdag 7 maart 2019 om 20.00 uur in A 103 in het gemeentehuis
  1. Opening en vaststelling agen-da
  2. Spreekrecht voor hen die zich hebben aangemeld
  3. Toezeggingen en actiepunten
  4. Verordening naamgeving en nummering (adressen) Rid-derkerk 2019
Gevolgd door een aantal vaste punten

COMMISSIE SAMEN WONEN

donderdag 7 maart 2019 om 20.00 uur in de raadzaal.
1. Opening en vaststelling van de agenda
2. Spreekrecht voor hen die zich hebben aangemeld
3. Vaststellen besluitenlijst commissie Samen wonen en Samen leven van 7 februari 2019
4. Beleidsplan Afval en Grond-stoffen 2019-2023
5. Wijkprogramma Oost 2019 – 2023
6. Eneco zienswijze procedure
7. Nota richtlijnen grondprijzen Ridderkerk 2019
8. Financiën in control: planning tussenrapportages
9. 15e Wijziging Bouwverorde-ning 1992
Gevolgd door een aantal vaste punten

Spreekrecht

Iedereen kan spreekrecht tijdens de commissievergadering aan-vragen. Men kan inspreken over alle onderwerpen die in de desbe-treffende commissie aan de orde kunnen komen, dus niet alleen over de onderwerpen die op de agenda staan.
Doel van de commissievergade-ring is met name het verkrijgen van informatie van het college van burgemeester en wethouders en inwoners en/of organisaties.
De politieke discussie en besluit-vorming vinden veelal plaats in de gemeenteraad.
Het spreekrecht moet vooraf wor-den aangevraagd (uiterlijk om 10 uur op de dag van de vergade-ring) bij de griffie van de gemeen-teraad (telefoon 451780).

Kunt u niet aanwezig zijn?

U kunt de vergaderingen van de commissies (geluid) recht-streeks volgen en achteraf te-rugluisteren via www.ridderkerk.nl/raadinbeeld
U kunt de vergaderstukken be-horende bij de agendapunten downloaden van de gemeente-lijke website www.ridderkerk.nl/vergaderstukken. De stukken liggen tijdens kantooruren ter inzage bij de griffie.
Terug