De commissies vergaderen op donderdag 28 maart

25 maart 2019

De commissies Samen wonen en Samen leven vergaderen in een gezamenlijke vergadering op donderdag 28 maart vanaf 20.00 uur in de raadzaal in het gemeentehuis.

U bent van harte welkom om de vergadering bij te wonen. U kunt op elk moment in- en uitlopen.

Voorlopige agenda commissie Samen wonen en Samen leven

  1. Opening en vaststelling van de agenda
  2. Spreekrecht voor hen die zich hebben aangemeld
  3. Vaststellen besluitenlijsten commissie Samen wonen en commissie Samen leven van 7 maart 2019
  4. Benoeming lid van de Raad van Toezicht van OZHW voor PO en VO
  5. HOV visie Rotterdam-Ridderkerk-Drechtsteden
  6. Startnotitie Integrale Visie per wijk op groen in de openbare ruimte 2020 – 2024
  7. Verordening  Stimuleringslening duurzaamheid Ridderkerk 2019-2023
  8. Begrotingswijziging naar aanleiding van overname geldlening door OZHW
  9. Rechtmatigheid Jaarrekening 2018

Gevolgd door een aantal vaste punten

Spreekrecht

Iedereen kan spreekrecht tijdens de commissievergadering aanvragen. Men kan inspreken over alle onderwerpen die in de desbetreffende commissie aan de orde kunnen komen, dus niet alleen over de onderwerpen die op de agenda staan.

Doel van de commissievergadering is met name het verkrijgen van informatie van het college van burgemeester en wethouders en inwoners en/of organisaties. De politieke discussie en besluitvorming vinden veelal plaats in de gemeenteraad.

Het spreekrecht moet vooraf worden aangevraagd (uiterlijk om 10 uur op de dag van de vergadering) bij de griffie van de gemeenteraad (telefoon 451780).

Kunt u niet aanwezig zijn?

U kunt de vergaderingen van de commissies (geluid) rechtstreeks volgen en achteraf terugluisteren via www.ridderkerk.nl/raadinbeeld

Vergaderstukken

U kunt de vergaderstukken behorende bij de agendapunten downloaden van de gemeentelijke website www.ridderkerk.nl/vergaderstukken. De stukken liggen tijdens kantooruren ter inzage bij de griffie

Terug