De raad vergadert op 11 april

05 april 2019

De gemeenteraad vergadert op donderdag 11 april 2019 vanaf 20:00 uur in de raadzaal van het gemeentehuis, Koningsplein 1 te Ridderkerk.

U bent van harte welkom om de vergadering bij te wonen.

Agenda

  1. Opening en vaststelling agenda
  2. Vragenuur voor raadsleden (artikel 41 Reglement van Orde)
  3. Vaststelling besluitenlijst raadsvergadering d.d. 21 februari 2019
  4. Lijst van ingekomen stukken (zie afzonderlijke lijst), nadere inlichtingen over gegeven schriftelijk beantwoording (art. 40 RvO) en stemming over eventueel ingekomen verzoeken om een interpellatie
  5. HOV visie Rotterdam-Ridderkerk-Drechtsteden
  6. Startnotitie Integrale Visie per wijk op groen in de openbare ruimte 2020 – 2024
  7. Verordening Stimuleringslening duurzaamheid Ridderkerk 2019
  8. Begrotingswijziging naar aanleiding van overname geldlening OZHW
  9. Rechtmatigheid Jaarrekening 2018
  10. Benoeming lid van de Raad van Toezicht van OZHW voor PO en VO

Kunt u niet aanwezig zijn?

U kunt de vergaderingen van de gemeenteraad rechtstreeks volgen en achteraf terugkijken via www.ridderkerk.nl/raadinbeeld

Vergaderstukken

U kunt de stukken behorende bij de agendapunten downloaden van de gemeentelijke website www.ridderkerk.nl/vergaderstukken.
De stukken liggen tijdens kantooruren ter inzage bij de griffie.
Terug