Besluiten van de raad van 11 april

12 april 2019

De raad heeft op donderdag 11 april 2019 vergaderd en de volgende besluiten genomen:

HOV-visie Rotterdam-Ridderkerk-Drechtsteden

De raad heeft kennisgenomen van deze visie over Hoogwaardig Openbaar Vervoer. Ingestemd is met de uitkomst dat het HOV-bus concept voor de korte, middellange en lange termijn het best passende openbaar vervoerconcept voor Ridderkerk is. Besloten is een investeringskrediet van € 100.000,- beschikbaar te stellen voor o.a. fietsvoorzieningen bij haltes, netwerkwijzigingen voor fiets- en voetgangers en mobiliteitsvoorzieningen bij openbaar vervoer knooppunten.

Startnotitie Integrale Visie per wijk op groen in de openbare ruimte 2020 – 2024

De raad wil een visie vaststellen ten aanzien van het groen in de diverse gebieden in Ridderkerk.
Beoogd wordt het bestaande groen in stand te houden en waar mogelijk kwalitatief te verbeteren en uit te breiden. Het proces om tot deze visie te komen, is vastgelegd in de Startnotitie Integrale Visie per wijk op groen in de openbare ruimte 2020 – 2024. De startnotitie is door de raad vastgesteld.

Verordening Stimuleringslening duurzaamheid Ridderkerk 2019 – 2023

De verordening is door de raad vastgesteld. De nieuwe verordening maakt het mogelijk dat ook particuliere woningeigenaren in aanmerking komen voor een stimuleringsregeling.

Begrotingswijziging naar aanleiding overname lening

De raad heeft besloten tot een noodzakelijke begrotingswijziging omdat in 2018 een garantstelling voor een lening van de Bank Nederlandse Gemeenten aan een derde is omgezet in een lening aan de gemeente Ridderkerk.

Budgettaire overschrijdingen

Bij interne controle is geconstateerd dat € 100.200,- meer is uitgegeven, dan waarvoor de raad in de begroting toestemming had verleend. De raad heeft alsnog ingestemd met deze uitgaven en laat deze uitgaven niet meewegen in het rechtmatigheidsoordeel van de accountant over de jaarstukken 2018.

Benoeming lid Raad van Toezicht Stichting Onderwijsgroep Zuid-Hollandse Waarden voor primair onderwijs en voorgezet onderwijs

De heer R.S. de Vet is met terugwerkende kracht per 1 januari 2019 benoemd tot lid van de Raad van Toezicht.


Raadsvergadering gemist?

De raadsvergadering is terug te kijken via www.ridderkerk.nl/raadinbeeld

Terug