De commissies Samen wonen en Samen leven vergaderen op donderdag 9 mei.

06 mei 2019

Voorlopige agenda’s

COMMISSIE SAMEN WONEN
Donderdag 9 mei 2019 om 20.00 uur in de raadzaal.
 
1.     Opening en vaststelling van de agenda
2.     Spreekrecht voor hen die zich hebben aangemeld
3.     Vaststellen besluitenlijst commissie Samen wonen en Samen leven van 28 maart 2019
4.     Vaststelling bestemmingsplan ‘Anjerstraat / Bloemenstraat’
5.     Bestemmingsplan Herstructurering Rembrandtweg Fase 1
6.     Vast te stellen bestemmingsplan locatie 'De Oude Boomgaert'
7.     Wijkprogramma Drievliet Het Zand
8.     Verordening Verzilverlening gemeente Ridderkerk 2019
9.     Verordening rechtspositie raads- en commissieleden Ridderkerk 2019
10.  Gedragscodes gemeentebestuur Ridderkerk 2019
11.  Raadsinformatiebrief Regioakkoord Nieuwe Woningmarktafspraken op verzoek van het raadslid de heer J. Rijsdijk
Gevolgd door een aantal vaste punten
 
COMMISSIE SAMEN LEVEN
Donderdag 9 mei 2019 om 20.00 uur in A 103 in het gemeentehuis.
 
1.     Opening en vaststelling agenda
2.     Spreekrecht voor hen die zich hebben aangemeld
3.     Toezeggingen en actiepunten
4.     Tarief hulp bij het huishouden vanaf 1 januari 2019 en de HHT-regeling
5.     Verzoek van het bestuur van de gemeenschappelijke regeling Nieuw-Reijerwaard over beheer, beheerskosten openbare ruimte en OZB-opbrengsten
6.     GR BAR-organisatie zienswijze concept jaarstukken 2018 en begroting 2020
7.     Gemeenschappelijke Regeling Nieuw-Reijerwaard zienswijze ontwerp begroting 2020 en 1e begrotingswijziging begroting 2019
8.     Metropoolregio Rotterdam Den Haag zienswijze Strategische agenda
9.     Metropoolregio Rotterdam Den Haag zienswijze begroting 2020
10.  Metropoolregio Rotterdam Den Haag zienswijze Beleidsnota Risicomanagement en Weerstandsvermogen
11.  Overleg n.a.v. RIB Afdoening motie 2018-05 kinderburgemeester
Gevolgd door een aantal vaste punten

Spreekrecht

Iedereen kan spreekrecht tijdens de commissievergadering aanvragen. Men kan inspreken over alle onderwerpen die in de desbetreffende commissie aan de orde kunnen komen, dus niet alleen over de onderwerpen die op de agenda staan.
Doel van de commissievergadering is met name het verkrijgen van informatie van het college van burgemeester en wethouders en inwoners en/of organisaties.
De politieke discussie en besluitvorming vinden veelal plaats in de gemeenteraad.
Het spreekrecht moet vooraf worden aangevraagd (uiterlijk om 10 uur op de dag van de vergadering) bij de griffie van de gemeenteraad (telefoon 451780). 

Kunt u niet aanwezig zijn?

U kunt de vergaderingen van de commissies (geluid) rechtstreeks volgen en achteraf terugluisteren via www.ridderkerk.nl/raadinbeeld
U kunt de vergaderstukken behorende bij de agendapunten downloaden van de gemeentelijke website www.ridderkerk.nl/vergaderstukken.
De stukken liggen tijdens kantooruren ter inzage bij de griffie.
 

Terug