De raad vergadert op 23 mei

20 mei 2019

De gemeenteraad vergadert op donderdag 23 mei 2019 vanaf 20:00 uur in de raadzaal van het gemeentehuis, Koningsplein 1 te Ridderkerk.

U bent van harte welkom om de vergadering bij te wonen.

de voolopige agenda

 1. Opening en vaststelling agenda
 2. Vragenuur voor raadsleden (artikel 41 Reglement van Orde)
 3. Vaststelling besluitenlijsten raadsvergaderingen d.d. 21 maart en 11 april 2019
 4. Lijst van ingekomen stukken (zie afzonderlijke lijst), nadere inlichtingen over gegeven schriftelijk beantwoording (art. 40 RvO) en stemming over eventueel ingekomen verzoeken om een interpellatie
 5. Vaststelling bestemmingsplan ‘Anjerstraat / Bloemenstraat’
 6. Bestemmingsplan Herstructurering Rembrandtweg Fase 1 (teruggenomen door college)
 7. Vast te stellen bestemmingsplan locatie 'De Oude Boomgaert'
 8. Tarief hulp bij het huishouden vanaf 1 januari 2019 en de HHT-regeling
 9. Wijkprogramma Drievliet Het Zand
 10. Verzoek van het bestuur van de gemeenschappelijke regeling Nieuw-Reijerwaard over beheer, beheerskosten openbare ruimte en OZB-opbrengsten
 11. Verordening Verzilverlening gemeente Ridderkerk 2019
 12. GR BAR-organisatie zienswijze concept jaarstukken 2018 en begroting 2020 – 2023
 13. Gemeenschappelijke Regeling Nieuw-Reijerwaard zienswijze ontwerp begroting 2020 en 1e begrotingswijziging begroting 2019
 14. Metropoolregio Rotterdam Den Haag zienswijze begroting 2020
 15. Metropoolregio Rotterdam Den Haag zienswijze Beleidsnota Risicomanagement en Weerstandsvermogen
 16. Metropoolregio Rotterdam Den Haag zienswijze Strategische agenda
 17. Verordening rechtspositie raads- en commissieleden Ridderkerk 2019
 18. Gedragscodes gemeentebestuur Ridderkerk 2019
 19. Afdoening motie 2018-05 inzake digitale informatie over minimaregelingen
 20. Benoeming en beëdiging wethouder

Kunt u niet aanwezig zijn?

U kunt de vergaderingen van de gemeenteraad rechtstreeks volgen en achteraf terugkijken via www.ridderkerk.nl/raadinbeeld

Vergaderstukken

U kunt de stukken behorende bij de agendapunten downloaden van de gemeentelijke website www.ridderkerk.nl/vergaderstukken.
De stukken liggen tijdens kantooruren ter inzage bij de griffie.
Terug