De raad vergadert op 11 juli en 16 juli

08 juli 2019

De voorlopige agenda's zijn

Donderdag 11 juli 2019

1. Opening, vaststelling agenda en toelating nieuw raadslid
2. Vragenuur voor raadsleden (artikel 41 Reglement van Orde)
3. Vaststelling besluitenlijst raadsvergadering d.d. 23 mei 2019
4. Lijst van ingekomen stukken (zie afzonderlijke lijst), nadere inlichtingen over gegeven schriftelijk beantwoording (art. 40 RvO) en stemming over eventueel ingekomen verzoeken om een interpellatie
5 A Jaarstukken 2018
5 B 1e Tussenrapportage 2019
6. Ontwerp Actieplan Geluid
7. Geluidshinder Rotterdamseweg
8. Meerjarenprognose Grondexploitaties Ridderkerk 2019
9. Verhogen onderhoudsniveau

Dinsdag 16 juli 2019

1. Opening en vaststelling agenda
2. Vragenuur voor raadsleden (artikel 41 Reglement van Orde)
3. Kaderbrief begroting 2020
4. Aanvraag Vangnetuitkering Rijksbijdrage BUIG 2018
5. Startnotitie opstellen Transitievisie Warmte

Kunt u niet aanwezig zijn?

U kunt de vergaderingen van de gemeenteraad rechtstreeks volgen en achteraf terugkijken via www.ridderkerk.nl/raadinbeeld

Vergaderstukken

U kunt de stukken behorende bij de agendapunten downloaden van de gemeentelijke website www.ridderkerk.nl/vergaderstukken.
De stukken liggen tijdens kantooruren ter inzage bij de griffie.
Terug