Besluiten van de raad van 11 en 16 juli

19 juli 2019

Donderdag 11 juli 2019

De raad heeft op donderdag 11 juli 2019 vergaderd en de volgende besluiten genomen: 

Toelating nieuw raadslid

Het benoemde raadslid mevrouw C. van Vliet, van Echt voor Ridderkerk, is tot de raad toegelaten. Zij vervangt de heer L. Franzen die eerder benoemd is tot wethouder. 

Interpellatie gebeurtenissen zwembad De Fakkel

Op verzoek vanuit de raad is een interpellatie gehouden waarin vragen zijn gesteld aan het college en de burgemeester over de gebeurtenissen op 29 juni jl. bij zwembad De Fakkel. In een motie heeft de raad het college verzocht een aantal acties te ondernemen om de veiligheid in en rond het zwembad te vergroten. 

Jaarstukken 2018

De raad heeft de Jaarstukken 2018 vastgesteld. Met de jaarstukken leggen burgemeester en wethouders verantwoording af aan de gemeenteraad over het beleid dat het college in 2018 heeft gevoerd. De jaarstukken geven onder andere aan welke effecten het beleid heeft gehad en welke uitgaven op grond van de begroting zijn gedaan. 

1e Tussenrapportage 2019

De raad heeft de 1e Tussenrapportage 2019 besproken en voor kennisgeving aangenomen. In deze rapportage legt het college verantwoording af aan de raad over de uitvoering van de Programmabegroting van dit jaar tot nu toe. 

Ontwerp Actieplan Geluid

Het college heeft het ontwerpplan ter inzage gelegd, zodat ieder daarop een zienswijze kan indienen. Op grond van de Wet milieubeheer moet het college deze gelegenheid ook geven aan de gemeenteraad. De raad heeft in zijn vergadering zijn reactie op het ontwerpplan vastgesteld. 

Geluidshinder Rotterdamseweg

De raad heeft geld beschikbaar gesteld voor:

  1. het verhogen van de geluidswal met schermen bij Het Zand;

  2. het verhogen van de geluidswal met schermen bij Drievliet;

  3. de meerkosten van geluidsreducerend asfalt op de Rotterdamseweg. 

Meerjarenprognose Grondexploitaties Ridderkerk 2019

Een aantal in deze prognose opgenomen geactualiseerde grondexploitaties is vastgesteld. 

Verhogen onderhoudsniveau

De raad heeft besloten het onderhoudsniveau van wegen, fietspaden, borden, markeringen, lichtmasten en verkeersmeubilair te verhogen van ‘minimaal’ naar ‘standaard’ voor woongebieden en doorgaande wegen. Voor de jaren 2020 tot en met 2023 wordt jaarlijks een extra bedrag van

€ 350.000,- beschikbaar gesteld voor het onderhoud van wegen, fietspaden en trottoirs.

Dinsdag 16 juli 2019 

De raad heeft op dinsdag 16 juli 2019 vergaderd en de volgende besluiten genomen: 

Kaderbrief begroting 2020

De Kaderbrief is besproken en door de raad voor kennisgeving aangenomen. Deze brief bevat de hoofdlijnen aan de hand waarvan het college van burgemeester en wethouders de ontwerpbegroting 2020 zal opstellen. De ontwerpbegroting 2020 wordt behandeld in de raadsvergadering van 7 november 2019. 

Aanvraag Vangnetuitkering Rijksbijdrage BUIG 2018

Over 2018 is een tekort ontstaan op de Rijksbijdrage BUIG. Hiervan worden de uitkeringen en loonkostensubsidies op grond van de Participatiewet betaald. Voor dit tekort kan het college bij het Rijk een aanvraag doen voor een Vangnetuitkering. Bij de aanvraag moet het college aangeven welke maatregelen zijn getroffen om het tekort tegen te gaan. Dat is aangegeven in een verklaring waarmee de raad moet instemmen. De raad heeft ingestemd met de verklaring. 

Startnotitie Transitievisie Warmte

In het Klimaatakkoord is onder andere opgenomen dat elke gemeente uiterlijk in 2021 een Transitievisie Warmte moet hebben vastgesteld. Deze geeft per wijk inzicht in de verschillende alternatieven voor aardgas, op basis van de laagste maatschappelijke kosten.

Het proces om tot deze visie te komen, is vastgelegd in de Startnotitie Transitievisie Warmte. De startnotitie is door de raad vastgesteld. 

Raadsvergadering gemist?

De raadsvergadering is terug te kijken via www.ridderkerk.nl/raadinbeeld

Terug