Besluiten van de begrotingsraad van 7 november 2019

11 november 2019

De raad heeft op donderdag 7 november 2019 vergaderd en de volgende besluiten genomen:

2e Tussenrapportage 2019

De raad heeft de 2e Tussenrapportage 2019 voor kennisgeving aangenomen. In deze rapportage legt het college verantwoording af aan de raad over de uitvoering van de Programmabegroting van dit jaar tot nu toe.

Programmabegroting 2020 - 2023

Na het houden van de algemene beschouwingen heeft de raad de Programmabegroting 2020 vastgesteld. Van het meerjarenperspectief voor de jaren 2021 – 2023 is kennis genomen.

Moties

Met het aannemen van moties heeft de raad de volgende verzoeken gedaan aan het college van burgemeester en wethouders.

Motie 2019 – 37 Vergroenen schoolpleinen

Het college is verzocht scholen er proactief op te wijzen op welke manier zij een subsidie kunnen aanvragen voor het vergroenen van hun schoolpleinen.

 

Motie 2019 – 38 Herindicatie

Het onderwerp is herindicatie. Het college is verzocht na te gaan hoe het proces tot herindicatie vereenvoudigd kan worden, zodat dit minder belastend wordt voor zorgvragers. De raad wil van de resultaten en de (on-) mogelijkheden op de hoogte gesteld worden vóór het vaststellen van het integraal beleidskader Sociaal Domein in 2020.

 

Motie 2019 – 40 AED’s in Ridderkerk

Het college is verzocht na te gaan wat de kosten zijn om 25 AED’s in de openbare ruimte te plaatsen en te onderhouden. Ook is gevraagd te bevorderen dat inwoners zich bekwamen in het gebruik van AED’s.

 

Motie 2019 – 41  Manifest ‘Iedereen doet mee’

Het college is verzocht in overleg met het Ridderkerkse inclusiepanel na te gaan of Ridderkerk aan de voorwaarden voldoet om het manifest ‘Iedereen doet mee’ te kunnen ondertekenen en als dit mogelijk is tot ondertekening over te gaan.

 

Motie 2019 – 43  Nieuw evenementenbeleid

Het college is verzocht in het nog te op te stellen nieuwe Evenementenbeleid 2020 een voorstel op te nemen voor een jaarlijkse financiële bijdrage ter stimulering van evenementen in de gemeente, waaronder een jaarlijks groot evenement op het Koningsplein.

 

Motie 2019 – 44 Viering 75 jaar vrijheid

Het college is verzocht op korte termijn samen met inwoners en maatschappelijk betrokken instellingen een inventarisatie te maken welke activiteiten zich lenen voor een waardige viering van 75 jaar vrijheid, de raad tijdig te informeren over de inhoud van het programma en van de kosten die de uitvoering daarvan met zich mee zullen brengen.

 

Motie 2019 – 45 Jeugdlintje Ridderkerk

Het college is verzocht een Ridderkerks Jeugdlintje in te voeren voor Ridderkerkse jongeren van de leeftijd van 6 tot 18 jaar.

 

Motie 2019 – 46 Lachgas

Het college is verzocht het gebruik van lachgas in Ridderkerk zoveel mogelijk te beperken en onmogelijk te maken.

 

Motie 2019 – 47 Honden losloopgebied

Het college is verzocht het perceel naast het Maxima College tijdelijk aan te wijzen als honden losloopgebied te overleggen met het Maxima College over het plaatsen van een omheining.

 

Motie 2019 – 48 Overlast ratten en muizen

Het college is verzocht inwoners te informeren hoe een ratten- en muizenplaag te voorkomen is.

 

Motie 2019 – 51 Bevorderen opkomst verkiezingen

Het college is verzocht na te gaan welke mogelijkheden er zijn die opkomst te vergroten en de raad van de resultaten op de hoogte te stellen vóór 1 juni 2020.

 

Motie 2019 – 52 Dierenartskosten voor minima

Het college is verzocht inzichtelijk te maken welke mogelijkheden er zijn om deze kosten voor de minimahuishoudens te verlichten en daarbij na te gaan of en zo ja op welke wijze de Ridderkerkpas daarvoor kan worden ingezet.

 

Motie 2019 – 53 Natuurinclusief bouwen

Het college is verzocht te onderzoeken hoe er structureel aandacht kan komen voor natuurinclusief bouwen in onze gemeente en hoe dit geborgd kan worden.

  

Raadsvergadering gemist?

De raadsvergadering is terug te kijken via www.ridderkerk.nl/raadinbeeld

Terug