De commissies vergaderen op 14 november

11 november 2019

De vergaderingen zijn vrij toegankelijk en te volgen via www.ridderkerk.nl/raadinbeeld

Op de agenda's staan de volgende onderwerpen:

Commissie Samen leven

donderdag 14 november 2019 om 20:00 uur in kamer A103

 1. Opening en vaststellen agenda
 2. Spreekrecht voor hen die zich hebben aangemeld
 3. Vaststellen besluitenlijst commissie Samen leven 3 oktober 2019
 4. Jaarverslag 2018 Commissie bezwaarschriften Ridderkerk in aanwezigheid van de voorzitters
 5. Ontwerpbesluit tot oprichten van een Besloten Vennootschap ten behoeve van het beheer en de exploitatie sportaccommodaties
 6. RIB Planning Ontwikkelperspectief Centrum en Mobiliteitsplan Ridderkerk
 7. RIB Proces IKC-ontwikkeling

Gevolgd door een aantal vaste punten

Commissie Samen wonen

donderdag 14 november 2019 om 20:00 uur in de raadzaal

 1. Opening en vaststellen agenda
 2. Spreekrecht voor hen die zich hebben aangemeld
 3. Vaststellen besluitenlijst commissie Samen wonen van 3 oktober 2019
 4. Subsidie Stichting Huys ten Donck voor herstel historische haven en grienden
 5. Concept Integrale Visie per wijk op groen in de openbare ruimte
 6. Raadsinformatiebrief Planning Ontwikkelperspectief Centrum en Mobiliteitsplan Ridderkerk
 7. Startnotitie Visie Rivieroevers
 8. Concept Prestatieafspraken tussen Wooncompas, gemeente Ridderkerk en bewonersraad Progressie 2020 t/m 2023
 9. RaadsinformatiebriefRaads- en commissietoezegging procedure Eneco-aandelen
 10. Verlenging overeenkomst accountancydienstverlening

Gevolgd door een aantal vaste punten

Spreekrecht

Iedereen kan spreekrecht tijdens de commissievergadering aanvragen. Men kan inspreken over alle onderwerpen die in de desbetreffende commissie aan de orde kunnen komen, dus niet alleen over de onderwerpen die op de agenda staan.
Doel van de commissievergadering is met name het verkrijgen van informatie van het college van burgemeester en wethouders en inwoners en/of organisaties.
De politieke discussie en besluitvorming vinden veelal plaats in de gemeenteraad.
Het spreekrecht moet vooraf worden aangevraagd (uiterlijk om 10 uur op de dag van de vergadering) bij de griffie van de gemeenteraad (telefoon 451780). 

Vergaderstukken

U kunt de vergaderstukken behorende bij de agendapunten downloaden van de gemeentelijke website www.ridderkerk.nl/vergaderstukken.

De stukken liggen tijdens kantooruren ter inzage bij de griffie.

Kunt u niet aanwezig zijn?

U kunt de vergaderingen van de commissies (geluid) rechtstreeks volgen en achteraf terugluisteren via www.ridderkerk.nl/raadinbeeld

Terug