De raad vergadert op 21 november 2019

18 november 2019

U bent van harte welkom om de vergadering in het gemeentehuis bij te wonen. De vergadering start om 20.00 uur.

De voorlopige agenda

  1. Opening en vaststelling agenda
  2. Vragenuur voor raadsleden (artikel 41 Reglement van Orde)
  3. Vaststelling besluitenlijsten raadsvergaderingen d.d. 19 september en 17 oktober 2019
  4. Lijst van ingekomen stukken (zie afzonderlijke lijst), nadere inlichtingen over gegeven schriftelijk beantwoording (art. 40 RvO)
  5. Ontwerpbesluit tot oprichten van een Besloten Vennootschap ten behoeve van het beheer en de exploitatie sportaccommodaties
  6. Subsidie Stichting Huys ten Donck voor herstel historische haven en grienden
  7. Startnotitie Visie Rivieroevers
  8. Concept Prestatieafspraken tussen Wooncompas, gemeente Ridderkerk en bewonersraad Progressie 2020 t/m 2023
  9. Verlenging overeenkomst accountancydienstverlening

Kunt u niet aanwezig zijn?

U kunt de vergaderingen van de gemeenteraad rechtstreeks volgen en achteraf terugkijken via www.ridderkerk.nl/raadinbeeld

Vergaderstukken

U kunt de stukken behorende bij de agendapunten downloaden van de gemeentelijke website www.ridderkerk.nl/vergaderstukken.

De stukken liggen tijdens kantooruren ter inzage bij de griffie.

Terug