Besluiten van de raad van 21 november 2019

25 november 2019

De raad heeft op donderdag 21 november 2019 vergaderd en de volgende besluiten genomen:

Oprichting Besloten Vennootschap Sport Service Ridderkerk

In de vorm van wensen en bedenkingen heeft de raad zijn mening gegeven over het voornemen van het college om de Besloten Vennootschap Sport Service Ridderkerk op te richten.

Herstel historische haven en grienden

Om een incidentele subsidie van € 190.000,- te kunnen geven aan Stichting Huys ten Donck voor het herstel van de historische haven en grienden, heeft de raad het budget beschikbaar gesteld. Hiervan kan een bedrag van € 100.000,- worden gebruikt als voorfinanciering.
De raad heeft het college opdracht gegeven de stichting te faciliteren op de wijze zoals verwoord in de notitie “Duurzame instandhouding buitenplaats Huys ten Donck: faciliteren van Stichting Huys ten Donck door de gemeente”.

Startnotitie Visie Rivieroevers

De raad wil een visie vaststellen op het gebruik van de rivieroevers. In de visie zal worden beschreven en verbeeld de manier waarop langs de rivieroevers de optimale balans tussen (watergebonden) bedrijvigheid, wonen en recreatie wordt bereikt. Het proces om tot deze visie te komen, is vastgelegd in de Startnotitie Visie Rivieroevers. De startnotitie is door de raad vastgesteld.

Concept Prestatieafspraken tussen Wooncompas, gemeente Ridderkerk en bewonersraad Progressie 2020/2023

Wooncompas, gemeente Ridderkerk en bewonersraad Progressie maken voor de komende jaren afspraken met elkaar over het wonen in Ridderkerk, de woningen in de gemeente en de onderlinge samenwerking. Deze afspraken liggen vast in de Prestatieafspraken. Het college heeft de raad de gelegenheid gegeven zijn zienswijze op het concept van de Prestatieafspraken te geven. In de raadsvergadering heeft elke fractie zijn reactie gegeven.

Accountant

De raad heeft de aanwijzing van de accountant verlengd, zodat deze ook de gemeentelijke jaarrekening 2020 kan controleren.

Raadsvergadering gemist?

De raadsvergadering is terug te kijken via www.ridderkerk.nl/raadinbeeld

Terug