De commissies vergaderen op 28 november

25 november 2019

Ter voorbereiding van besluitvorming in de raad van 12 december vergaderen de commissie op donderdag 28 november.

Spreekrecht

Iedereen kan spreekrecht tijdens de commissievergadering aanvragen. Men kan inspreken over alle onderwerpen die in de desbetreffende commissie aan de orde kunnen komen, dus niet alleen over de onderwerpen die op de agenda staan.

Doel van de commissievergadering is met name het verkrijgen van informatie van het college van burgemeester en wethouders en inwoners en/of organisaties.

De politieke discussie en besluitvorming vinden veelal plaats in de gemeenteraad.

Het spreekrecht moet vooraf worden aangevraagd (uiterlijk om 10 uur op de dag van de vergadering) bij de griffie van de gemeenteraad (telefoon 451780).

Voorlopige agenda’s

Commissie Samen leven

donderdag 28 november 2019 om 20:00 uur in kamer A103.

 1. Opening en vaststellen agenda

 2. Spreekrecht voor hen die zich hebben aangemeld

 3. Startnotitie ‘Integraal Beleid Sociaal Domein’

 4. Minimabeleid en Plan Schuldhulpverlening 2020 tot 2024 Ridderkerk

 5. Verordening maatschappelijke ondersteuning 2019 (Abonnementstarief eigen bijdrage)

 6. Evaluatie inzet wijkteamprofessionals op school

 7. Sociaal Beheer Ridderkerk, heroriëntatie producten en reservevorming Stichting Facet Ridderkerk

 8. Verantwoording Fractiegelden 2018

Gevolgd door een aantal vaste punten

Commissie Samen wonen

donderdag 28 november 2019 om 20:00 uur in de raadzaal

 1. Opening en vaststellen agenda

 2. Spreekrecht voor hen die zich hebben aangemeld

 3. Geluidsscherm A15/A16

 4. Stand van zaken Regionale Energie Strategie

 5. Bestuursovereenkomst Samenwerkingsverband Wonen regio Rotterdam 2020

 6. Nota richtlijnen grondprijzen Ridderkerk 2020

 7. Vaststelling belastingverordeningen en –tarieven 2020

 8. Rechtspositie griffie Ridderkerk

Gevolgd door een aantal vaste punten

Kunt u niet aanwezig zijn?

U kunt de vergaderingen van de commissies (geluid) rechtstreeks volgen en achteraf terugluisteren via www.ridderkerk.nl/raadinbeeld

U kunt de vergaderstukken behorende bij de agendapunten downloaden van de gemeentelijke website www.ridderkerk.nl/vergaderstukken. De stukken liggen tijdens kantooruren ter inzage bij de griffie.

Terug