De raad vergadert op 12 december

10 december 2019

Vrij toegankelijk

U bent van harte welkom om de vergadering in het gemeentehuis bij te wonen. De vergadering start om 20.00 uur.

Voorlopige agenda

 1. Opening en vaststelling agenda
 2. Vragenuur voor raadsleden (artikel 41 Reglement van Orde)
 3. Lijst van ingekomen stukken (zie afzonderlijke lijst), nadere inlichtingen over gegeven schriftelijk beantwoording (art. 40 RvO)
 4. Geluidsscherm A15/A16
 5. Sociaal Beheer Ridderkerk, heroriëntatie producten en reservevorming Stichting Facet Ridderkerk
 6. Startnotitie Integraal Beleid Sociaal Domein
 7. Minimabeleid en Plan Schuldhulpverlening 2020 tot 2024 Ridderkerk
 8. Verordening maatschappelijke ondersteuning 2019
 9. Evaluatie inzet wijkteamprofessionals op school
 10. Bestuursovereenkomst Samenwerkingsverband Wonen regio Rotterdam 2020
 11. Nota richtlijnen grondprijzen
 12. Vaststelling belastingverordeningen en –tarieven 2020
 13. Verantwoording uitgaven fractiegelden 2018
 14. Rechtspositie griffie Ridderkerk

Kunt u niet aanwezig zijn?

U kunt de vergaderingen van de gemeenteraad rechtstreeks volgen en achteraf terugkijken via www.ridderkerk.nl/raadinbeeld

Vergaderstukken

U kunt de stukken behorende bij de agendapunten downloaden van de gemeentelijke website www.ridderkerk.nl/vergaderstukken.

De stukken liggen tijdens kantooruren ter inzage bij de griffie.

Terug