De commissie vergadert op 9 januari

03 januari 2020

Bijwonen

U bent van harte welkom om de vergadering bij te wonen. U kunt op elk moment in- en uitlopen.

Voorlopige agenda

COMMISSIE SAMEN LEVEN EN SAMEN WONEN
donderdag 9 januari 2020 om 20.00 uur in de raadzaal in het gemeentehuis.

 1. Opening en vaststelling agenda
 2. Spreekrecht voor hen die zich hebben aangemeld
 3. Vaststellen besluitenlijsten commissies Samen leven en Samen wonen van 14 en 28 november 2019
 4. Huisvesting Bibliotheek Aan-Zet aan het Koningsplein 1-5 (begane grond gemeentehuis)
 5. Stand van zaken uitrol beleidsplan “Afval en Grondstoffen Ridderkerk”
 6. Stand van zaken Regionale Energie Strategie
 7. RIB Inkoop diensten Hulp bij het Huishouden
 8. Verlenging ontheffing vereiste ingezetenschap wethouder M. Oosterwijk
 9. Wensen en bedenkingen oprichting en deelname Coöperatief Parkmanagement Dutch Fresh Port U.A. 
 10. 3e wijziging Gemeenschappelijke Regeling Nieuw Reijer-waard
 11. Besluitvorming transitie Wet normalisering rechtspositie ambtenaren
  Gevolgd door een aantal vaste punten

Kunt u niet aanwezig zijn?

U kunt de vergaderingen van de commissies (geluid) recht-streeks volgen en achteraf terugluisteren via www.ridderkerk.nl/raadinbeeld

U kunt de vergaderstukken behorende bij de agendapunten downloaden van de gemeentelijke website www.ridderkerk.nl/vergaderstukken.

De stukken liggen tijdens kantooruren ter inzage bij de griffie.

Spreekrecht

Iedereen kan spreekrecht tijdens de commissievergadering aan-vragen. Men kan inspreken over alle onderwerpen die in de desbetreffende commissie aan de orde kunnen komen, dus niet alleen over de onderwerpen die op de agenda staan. Het spreekrecht moet vooraf worden aangevraagd (uiterlijk om 10 uur op de dag van de vergadering) bij de griffie van de gemeenteraad (telefoon 451780).

Doel van de commissievergadering is met name het verkrijgen van informatie van het college van burgemeester en wethouders en inwoners en/of organisaties.
De politieke discussie en besluitvorming vinden veelal plaats in de gemeenteraad.

Terug