Besluiten van de raad van 23 januari 2020

28 januari 2020

De raad heeft op donderdag 23 januari 2020 vergaderd en de volgende besluiten genomen:

Huisvesting Bibliotheek AanZet aan het Koningsplein 1 – 5

Burgemeester en wethouders willen, in overleg met de bibliotheek, de bibliotheek huisvesten in de hal van het gemeentehuis. Voor de verhuizing heeft de bibliotheek een lening nodig, waarvoor de gemeente garant wil gaan staan. Op het voornemen van het college een garantstelling af te geven, heeft de raad in zijn vergadering een reactie gegeven, in de vorm van wensen en bedenkingen.

Coöperatief Parkmanagement Dutch Fresh Port U.A.

De Gemeenschappelijke Regeling Nieuw Reijerwaard is voornemens een coöperatieve vereniging op te richten, die de gebruikers van Nieuw Reijerwaard op tal van wijzen zal kunnen faciliteren. De gemeenteraad is in de gelegenheid gesteld hierop te reageren, in de vorm van wensen en bedenkingen. De raad heeft besloten ten aanzien van het voornemen geen wensen of bedenkingen te hebben.

Gemeenschappelijke Regeling Nieuw Reijerwaard

De raad heeft ingestemd met een wijziging van de Gemeenschappelijke Regeling Nieuw Reijerwaard. De wijziging betreft de bestuurssamenstelling na gemeenteraadsverkiezingen en vóór de installatie van een nieuw bestuur na die verkiezingen.

Wet normalisering rechtspositie ambtenaren

Met ingang van 1 januari jl. is als gevolg van landelijke wetgeving de rechtspositie van ambtenaren gewijzigd. Dit heeft gevolgen voor de ambtenaren van de Gemeenschappelijke Regeling BAR-organisatie. De regeling moet daarvoor worden gewijzigd. De raad heeft daarvoor toestemming verleend. Daarnaast moet de BAR-organisatie lid worden van de werkgeversvereniging Samenwerkende Gemeentelijke Organisaties. De raad heeft zijn reactie gegeven op het voornemen lid te worden, in de vorm van wensen en bedenkingen.

Raadstoezeggingen

Tijdens een raadsvergadering kan het college toezeggingen doen aan de raad. Veelal houden deze in dat het college een bepaalde actie zal ondernemen. Als de actie is ondernomen, rapporteert het college dit aan de raad en beslist de raad of de toezegging als gevolg van de actie is afgedaan. De raad heeft besloten dat diverse eerder gedane raadstoezeggingen zijn afgedaan.

Verlenging ontheffing vereiste ingezetenschap wethouder C.A. Oosterwijk

Een wethouder moet wonen in de gemeente waarin hij/zij wethouder is, of de gemeenteraad moet hem/haar een ontheffing hebben verleend voor één jaar. De raad heeft besloten de eerder aan wethouder Oosterwijk verleende ontheffing te verlengen met één jaar.

Motie inzake afsteekverbod consumentenvuurwerk

De raad heeft een motie aangenomen waarin het college wordt verzocht de raad tijdig een voorstel te doen voor een verbod tot afsteken van consumentenvuurwerk, zodat dit kan gelden vanaf de komende jaarwisseling. Tevens is verzocht om daarbij aan te geven wat de consequenties zijn van een dergelijk verbod.

Raadsvergadering gemist?BDe raadsvergadering is terug te kijken via www.ridderkerk.nl/raadinbeeld

Terug