De raad vergadert op 13 februari

10 februari 2020

Vrij toegankelijk

U bent van harte welkom om de vergadering in het gemeentehuis bij te wonen. De vergadering start om 20.00 uur.

Voorlopige agenda

  1. Opening en vaststelling agenda (incl. verzoek om interpellatie)
  2. Vragenuur voor raadsleden (artikel 41 Reglement van Orde)
  3. Vaststelling besluitenlijst raadsvergadering d.d. 12 december 2019
  4. Lijst van ingekomen stukken (zie afzonderlijke lijst), nadere inlichtingen over gegeven schriftelijk beantwoording (art. 40 RvO) 
  5. Zienswijze Nota Reikwijdte en Detailniveau MIRT Oeververbindingen Rotterdam
  6. Wensen en bedenkingen verkoop aandelen Eneco
  7. Verordening bezwaarschriften Ridderkerk 2020

Kunt u niet aanwezig zijn?

U kunt de vergaderingen van de gemeenteraad rechtstreeks volgen en achteraf terugkijken via www.ridderkerk.nl/raadinbeeld

Vergaderstukken

U kunt de stukken behorende bij de agendapunten downloaden van de gemeentelijke website www.ridderkerk.nl/vergaderstukken.

De stukken liggen tijdens kantooruren ter inzage bij de griffie.

Terug