Besluiten van de raad van 13 februari 2020

17 februari 2020

De raad heeft op donderdag 13 februari 2020 vergaderd en de volgende besluiten genomen:

Interpellatie steekincident 31 januari 2020

Op verzoek vanuit de raad is een interpellatie gehouden waarin vragen zijn gesteld aan de burgemeester en het college over het steekincident in Slikkerveer op 31 januari 2020.

In een motie verzoekt de raad het college om een voorstel tot wijziging van de Algemene Plaatselijke Verordening Ridderkerk te doen, waardoor het mogelijk wordt dat de burgemeester gebieden aanwijst waarbinnen preventief gefouilleerd kan worden op aanwezigheid van wapen en waarbinnen het verboden is messen en steekwapens bij zich te dragen.

Zienswijze op concept Nota Reikwijdte en Detailniveau MIRT Oeververbinding Rotterdam

Het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat, de provincie Zuid-Holland, de Metropoolregio Rotterdam Den Haag en de gemeente Rotterdam hebben een concept Nota Reikwijdte en Detailniveau MIRT Oeververbinding Rotterdam opgesteld en hebben o.a. de gemeenteraad van Ridderkerk gevraagd daarop een zienswijze te geven. De raad heeft zijn reactie vastgesteld in de vorm van een zienswijze. 

Voorgenomen verkoop aandelen Eneco

Het college is voornemens de gemeentelijke aandelen in Eneco Groep N.V. te verkopen aan Diamond Chubu Europa B.V, de kopende rechtspersoon van Mitsubishi Corporation en Chubu Electric Power Co. Inc. Het college heeft zijn voornemen voorgelegd aan de raad voor een reactie. De raadsfracties hebben in de raadsvergadering hun van wensen en bedenkingen uitgesproken. 

Verordening bezwaarschriften Ridderkerk 2020

De raad heeft de Verordening bezwaarschriften Ridderkerk 2020 vastgesteld. Deze nieuwe verordening is vastgesteld vanwege gewijzigde regelgeving, wijzigingen binnen de ambtelijke organisatie en vanwege wetstechnische aspecten. 

Raadsvergadering gemist?

De raadsvergadering is terug te kijken via www.ridderkerk.nl/raadinbeeld

Terug