De raad vergadert op 11 juni

09 juni 2020

De gemeenteraad vergadert op donderdag 11 juni 2020 om 20:00 uur in de raadzaal van het gemeentehuis

Vanwege de Coronamaatregelen kan er geen publiek aanwezig zijn bij de vergadering.

Belangstellenden kunnen de vergadering live volgen via www.ridderkerk.nl/raadinbeeld

Voorlopige agenda

 1. Opening en vaststelling agenda
 2. Vragenuur voor raadsleden (artikel 41 Reglement van Orde)
 3. Vaststelling besluitenlijsten raadsvergaderingen 23 januari en 13 februari 2020
 4. Lijst van ingekomen stukken (zie afzonderlijke lijst) en nadere inlichtingen over gegeven schriftelijk beantwoording (art. 40 RvO)
 5. Afvalstoffenverordening Ridderkerk 2020
 6. Startnotitie Woonvisie Ridderkerk 2021
 7. Wijziging bebouwde komgrens Ridderkerk bij Pruimendijk
 8. Verordening Woonruimtebemiddeling regio Rotterdam 2020
 9. Zienswijze concepten jaarstukken 2019 en begroting 2021-2024 GR BAR-organisatie
 10. Zienswijze ontwerpbegroting 2021 DCMR
 11. Jaarverslag 2019 en zienswijze op de begroting 2021 gemeenschappelijke regeling GGD-RR
 12. Zienswijze concept programmabegroting 2021 Natuur- en recreatieschap IJsselmonde
 13. Zienswijze ontwerpbegroting 2021 en 1e begrotingswijziging 2020 gemeenschappelijke regeling Nieuw Reijerwaard
 14. Zienswijze gewijzigde begroting 2020 en conceptbegroting 2021 GR Jeugdhulp
 15. Jaarverslag 2019, 1e begrotingswijziging 2020 en begroting 2021 Veiligheidsregio Rotterdam-Rijnmond
 16. Initiatiefvoorstel van dhr. L. Westbroek inzake wijziging Reglement van orde van de raad

Vergaderstukken

U kunt de stukken behorende bij de agendapunten downloaden van de gemeentelijke website www.ridderkerk.nl/vergaderstukken.

Uitzending

U kunt de vergaderingen van de gemeenteraad rechtstreeks volgen en achteraf terugkijken via www.ridderkerk.nl/raadinbeeld

Terug