De raad vergadert op 2 en 7 juli

29 juni 2020

Met ingang van de raadsvergadering van 2 juli a.s. vergadert de raad weer voltallig in de raadzaal. De inrichting van de zaal is aangepast aan de 1,5 meter eis. Helaas is er geen ruimte om publiek toe te laten.

De raadsvergaderingen zijn live en achteraf te volgen via www.ridderkerk.nl/raadinbeeld

Voorlopige agenda’s

Donderdag 2 juli

 1. Opening en vaststelling agenda
 2. Vragenuur voor raadsleden (artikel 41 Reglement van Orde)
 3. Lijst van ingekomen stukken (zie afzonderlijke lijst) en nadere inlichtingen over gegeven schriftelijke beantwoording (art. 40 RvO)
 4. A. Jaarstukken 2019 B. 1e Tussenrapportage 2020
 5. Meerjarenprognose Grondexploitaties Ridderkerk 2020
 6. Wijziging Verordening Jeugdhulp Ridderkerk 2020
 7. Benoeming leden commissie Ruimtelijke Kwaliteit per 1 januari 2020
 8. Gezamenlijk aanbesteden accountancydienstverlening periode van 2021-2024 met optie tot eenmalig verlengen met 4 jaar
 9. Mobiliteitsplan Ridderkerk
 10. Ontwikkelperspectief Centrum 2035
 11. Besluitvorming wijziging bebouwde komgrens Ridderkerk bij Pruimendijk

Dinsdag 7 juli

 1. Opening en vaststelling agenda
 2. Vragenuur voor raadsleden (artikel 41 Reglement van Orde)
 3. Kadernota begroting 2021
 4. Visie op Integrale Kindcentra
 5. Bestemmingsplan Kievitsweg (bouwplan 11 appartementen "Riederkercke")
 6. Vaststelling bestemmingsplan Herinrichting De Nes
 7. Algemene Plaatselijke Verordening Ridderkerk 2020
 8. Groenvisie Ridderkerk

Uitzending en archief

U kunt de vergaderingen van de gemeenteraad rechtstreeks volgen en achteraf terugkijken via www.ridderkerk.nl/raadinbeeld.

Vergaderstukken

U kunt de stukken behorende bij de agendapunten downloaden van de gemeentelijke website www.ridderkerk.nl/vergaderstukken.


Terug