Besluiten van de raad van 2 juli

07 juli 2020

Bekijk de vergadering terug op https://www.ridderkerk.nl/raadinbeeld

Lees verder voor de genomen besluiten.

Jaarstukken 2019

De raad heeft de jaarstukken 2019 vastgesteld. Met de jaarstukken leggen burgemeester en wethouders verantwoording af aan de gemeenteraad over het beleid dat het college in 2019 heeft gevoerd. De jaarstukken geven onder andere aan welke effecten het beleid heeft gehad en welke uitgaven op grond van de begroting zijn gedaan.

1e tussenrapportage 2020

De raad heeft de 1e tussenrapportage 2020 besproken en voor kennisgeving aangenomen. In deze rapportage legt het college verantwoording af aan de raad over de uitvoering van de programmabegroting van dit jaar tot nu toe.

Meerjarenprognose grondexploitaties Ridderkerk

Een aantal in deze prognose opgenomen geactualiseerde grondexploitaties is vastgesteld.

Wijziging verordening jeugdhulp Ridderkerk

De raad heeft de verordening jeugdhulp Ridderkerk vastgesteld. De verordening is geactualiseerd om de benoeming van een toezichthouder mogelijk te maken. De toezichthouder kan optreden bij het voorkomen en bestrijden van zorgfraude bij de uitvoering van de jeugdwet.

Benoeming leden commissie ruimtelijke kwaliteit

De raad heeft drie personen (her-)benoemd tot lid van de commissie ruimtelijke kwaliteit. Deze commissie adviseert de gemeente over redelijke eisen van welstand.

Gezamenlijke aanbesteding accountancydienstverlening

Voor de controle van de gemeentelijk jaarrekening wijst de raad een accountant aan. Het contract met de huidige accountant eindigt. De raad heeft besloten samen met de gemeenten Barendrecht en Albrandswaard, de gemeenschappelijke regeling BAR-organisatie en de nv-bar afvalbeheer een gezamenlijke aanbestedingsprocedure te beginnen. Het bestek daarvoor heeft de raad vastgesteld.

Mobiliteitsplan Ridderkerk

De raad heeft het mobiliteitsplan Ridderkerk vastgesteld. Het plan vormt voor de raad en het college het beoordelingskader op het gebied van verkeer en mobiliteit, bij de initiƫring en uitvoering van ruimtelijk-maatschappelijke vragen, plannen en projecten.

Ontwikkelperspectief centrum

De raad heeft het ontwikkelperspectief centrum vastgesteld en o.a. geld beschikbaar gesteld voor het ontwerpen van de herinrichting van het winkelcentrum in het centrum. Het ontwikkelperspectief centrum wordt leidend bij de initiƫring en uitvoering van concrete plannen voor het centrum en het vormt voor de raad en het college het beoordelingskader.

Wijziging bebouwde komgrens Ridderkerk bij pruimendijk

De raad heeft de wijziging van de bebouwde komgrens bij de pruimendijk vastgesteld.

Raadvergadering terugkijken

De raadsvergadering is rechtstreeks terug te kijken via www.ridderkerk.nl/raadinbeeld

Terug