Besluiten van de raad van 7 juli

14 juli 2020

Bekijk de vergadering terug op https://www.ridderkerk.nl/raadinbeeld
Lees verder voor de genomen besluiten.

Kadernota begroting 2021

De Kadernota is besproken en door de raad voor kennisgeving aangenomen. Deze nota bevat de hoofdlijnen aan de hand waarvan het college van burgemeester en wethouders de ontwerpbegroting 2021 zal opstellen. De ontwerpbegroting 2021 wordt behandeld in de raadsvergadering van 5 november 2020.

Visie op Integrale Kindcentra

De raad heeft de ‘Visie op Integrale Kindcentra’ vastgesteld. De visie beschrijft wat integrale kindcentra (IKC) zijn, welke rollen een gemeente in een IKC kan vervullen, welke IKC- samenwerkingsrelaties er op dit moment zijn in Ridderkerk en wordt de gemeentelijke visie op IKC-vorming binnen onze gemeente gegeven.

Bestemmingsplan Kievitsweg

Om de realisatie van 11 appartementen (‘Riederkercke’) mogelijk te maken, heeft de raad het bestemmingsplan Kievitsweg ongewijzigd vastgesteld.

Bestemmingsplan Herinrichting De Nes

Om De Waal zichtbaarder en beleefbaar te maken voor de recreant en de voorbijganger, heeft de raad het bestemmingsplan Herinrichting De Nes gewijzigd vastgesteld.

Algemene Plaatselijke Verordening 2020

De raad heeft de Algemene Plaatselijke Verordening 2020 vastgesteld. Ten opzichte van de vorige verordening is er sprake van tekstuele, wetstechnische en enkele inhoudelijke wijzigingen.

Groenvisie Ridderkerk ‘Groen is onze toekomst’

De raad heeft de Groenvisie Ridderkerk vastgesteld en voor de uitvoering daarvan o.a. voor de komende vier jaren € 1,2 miljoen ter beschikking gesteld. De visie is leidend bij alle nieuwe projecten van de gemeente en bij het beheer en onderhoud van het groen in de gemeente.

 

Terug