De commissies vergaderen op 2 en 3 september

31 augustus 2020

Zonder publiek

Vanwege de Coronamaatregelen is het niet mogelijk dat publiek de vergaderingen bijwoont.
U kunt de vergaderingen van de commissies in beeld en geluid rechtstreeks en achteraf volgen vanachter uw compu-ter/tablet/smartphone.
Ga naar www.ridderkerk.nl/raadinbeeld.
Ook na de vergadering kunt hier terecht om de vergadering terug te kijken.

Agenda Commissie Samen leven

Vanwege de Coronamaatregelen vergadert de commissie Samen leven van september op woensdag 2 september 2020 om 20.00 uur.

 1. Opening en vaststelling agenda
 2. Spreekrecht voor hen die zich hebben aangemeld
 3. Vaststellen besluitenlijst commissie Samen leven van 18 juni 2020
 4. Rapport Rekenkamercommissie ‘Informatie in goede handen?’
 5. Casco herstel onderzoek Huishoudschool
 6. Herinrichting deelgebied 1 Centrum Ridderkerk
 7. Vaststellen Verordening klachtenbehandeling Ridderkerk 2020

Gevolgd door enkele vaste punten

Agenda Commissie Samen wonen

donderdag 3 september 2020 om 20.00 uur.

 1. Opening en vaststelling agenda
 2. Spreekrecht voor hen die zich hebben aangemeld
 3. Vaststellen besluitenlijsten commissie Samen wonen van 18 juni en Commissie Samen leven en Samen wonen van 25 juni 2020
 4. Verordening Algemene Begraafplaatsen Ridderkerk 2020
 5. Uitvoering motie 2019-47 hondenlosloopgebied
 6. Bestemmingsplan Gemini College, de Loods en de Gooth
 7. Wensen en bedenkingen concept RES

Gevolgd door enkele vaste punten

Vergaderstukken

U kunt de vergaderstukken behorende bij de agendapunten downloaden van de gemeentelijke website www.ridderkerk.nl/vergaderstukken.

Spreekrecht

Iedereen kan spreekrecht tijdens de commissievergadering aanvragen. Men kan inspreken over alle onderwerpen die in de desbetreffende commissie aan de orde kunnen komen, dus niet alleen over de onderwerpen die op de agenda staan.
Doel van de commissievergade-ring is met name het verkrijgen van informatie van het college van burgemeester en wethouders en inwoners en/of organisaties.
De politieke discussie en besluit-vorming vinden veelal plaats in de gemeenteraad.
 
Het spreekrecht moet vooraf worden aangevraagd (uiterlijk om 10 uur op de dag van de vergade-ring) bij de griffie van de gemeen-teraad (telefoon 451780).
a. woensdag 2 september om 10.00 uur voor de commissie Samen leven.
b. donderdag 3 september om 10.00 uur voor de commissie Samen wonen.
Om u goed te kunnen informeren over de gezondheidsmaatregelen, wordt u verzocht zo snel mogelijk contact met de griffie op te ne-men.

Mocht u vanwege de Corona-maatregelen niet naar de verga-dering kunnen of willen komen, dan kunt u ook gebruik maken van uw ‘spreekrecht’ door het sturen van een schriftelijke bijdra-ge. Deze moet binnen zijn uiterlijk op de dagen en uren die gelden voor het aanvragen van het spreekrecht. U kunt uw bijdrage toesturen met een mail naar j.v.straalen@ridderkerk.nl of per post naar Griffie, postbus 271, 2980 AG Ridderkerk.

Uw schriftelijke bijdrage wordt openbaar gemaakt bij de vergaderstukken op internet. Uw naam en namens wie u uw bijdrage inlevert, worden vermeld. Andere persoonsgegevens worden niet vermeld.

Voor nadere informatie kunt u bellen met de griffie via telefoon-nummer (0180) 451780.

Terug