De commissies vergaderen op 30 september en 1 oktober

28 september 2020

Zonder publiek

Vanwege de Coronamaatregelen is het niet mogelijk dat publiek de vergaderingen bijwoont.
U kunt de vergaderingen van de commissies in beeld en geluid rechtstreeks en achteraf volgen vanachter uw compu-ter/tablet/smartphone.
Ga naar www.ridderkerk.nl/raadinbeeld.
Ook na de vergadering kunt hier terecht om de vergadering terug te kijken.

Voorlopige agenda Commissie Samen leven

Woensdag 30 september 20.00 uur

  1. Opening en vaststelling agenda
  2. Spreekrecht voor hen die zich hebben aangemeld
  3. Vaststellen besluitenlijst commissie Samen leven van 2 sep-tember 2020
  4. Conceptnota Integraal Beleid Sociaal Domein Ridderkerk
  5. Presentatie Doordecentralisatie Beschermd Wonen en Maatschappelijke Opvang door de heer J. Kadijk, regionaal projectleider

Gevolgd door enkele vaste punten

Voorlopige agenda Commissie Samen wonen

Donderdag 1 oktober 20.00 uur.

  1. Opening en vaststelling agenda
  2. Spreekrecht voor hen die zich hebben aangemeld
  3. Vaststellen besluitenlijst commissie Samen wonen van 3 september 2020
  4. Raadsinformatiebrief Actuele ontwikkelingen beleidsplan afval en grondstoffen

Gevolgd door enkele vaste punten

Vergaderstukken

U kunt de vergaderstukken behorende bij de agendapunten downloaden van de gemeentelijke website www.ridderkerk.nl/vergaderstukken.

Spreekrecht

Iedereen kan spreekrecht tijdens de commissievergadering aanvragen.

Men kan inspreken over alle onderwerpen die in de desbetreffende commissie aan de orde kun-nen komen, dus niet alleen over de onderwerpen die op de agenda staan.
Doel van de commissievergadering is met name het verkrijgen van informatie van het college van burgemeester en wethouders en inwoners en/of organisaties. De politieke discussie en besluitvorming vinden veelal plaats in de gemeenteraad.
 
Het spreekrecht moet vooraf worden aangevraagd (uiterlijk om 10 uur op de dag van de vergadering) bij de griffie van de gemeenteraad (telefoon 451780).
a. woensdag 30 september om 10.00 uur voor de commissie Samen leven.
b. donderdag 1 oktober om 10.00 uur voor de commissie Samen wonen.
Om u goed te kunnen informeren over de gezondheidsmaatregelen, wordt u verzocht zo snel mogelijk contact met de griffie op te nemen.

Mocht u vanwege de Coronamaat-regelen niet naar de vergadering kunnen of willen komen, dan kunt u ook gebruik maken van uw ‘spreekrecht’ door het sturen van een schriftelijke bijdrage. Deze moet binnen zijn uiterlijk op de dagen en uren die gelden voor het aanvragen van het spreekrecht. U kunt uw bijdrage toesturen met een mail naar j.v.straalen@ridderkerk.nl of per post naar Griffie, postbus 271, 2980 AG Ridderkerk.

Uw schriftelijke bijdrage wordt openbaar gemaakt bij de vergader-stukken op internet. Uw naam en namens wie u uw bijdrage inlevert, worden vermeld. Andere per-soonsgegevens worden niet ver-meld.

Voor nadere informatie kunt u bel-len met de griffie via telefoonnummer (0180) 451780.

Terug