Besluiten van de raad van 17 september 2020

09 oktober 2020

Bekijk de vergadering terug op https://www.ridderkerk.nl/raadinbeeld
Lees verder voor de genomen besluiten.

De raad heeft op donderdag 17 september 2020 vergaderd en de volgende besluiten genomen:

Integraal Veiligheidsbeleid 2020-2023

De raad heeft het Integraal Veiligheidsbeleid 2020 – 2023 vastgesteld. Hierin zijn opgenomen de prioriteiten op het gebied van veiligheid voor de komende vier jaren. Op basis hiervan wordt jaarlijks door het college een actieplan Veilig opgesteld, waarin de concrete werkzaamheden en projecten worden benoemd.

Rapport ‘Informatie in goede handen’ van de Rekenkamercommissie Ridderkerk

Dit rapport over de informatiebeveiliging bij de gemeente is in de raad besproken en is voor kennisgeving aangenomen. De raad wil op de hoogte gesteld worden van de jaarlijks gehouden audits naar de informatieveiligheid en wil dat deze audit om het jaar wordt uitgevoerd door een externe auditor.

Herinrichting deelgebied 1 Centrum Ridderkerk

De raad heeft kennisgenomen van het schetsontwerp en heeft ruim  € 1,9 miljoen beschikbaar gesteld voor de voorbereiding en uitvoering van de voorgestelde herinrichting. Daarnaast is geld beschikbaar gesteld voor een bewaakte fietsenstalling.

Verordening Algemene Begraafplaatsen Ridderkerk 2020

De raad heeft de Verordening Algemene Begraafplaatsen Ridderkerk 2020 vastgesteld. Hiermee is een aantal regels verduidelijkt, is uitvoering gegeven aan een aantal wensen van nabestaanden en kan de dienstverlening op de begraafplaatsen worden verbeterd.

Uitvoering van de motie over een hondenlosloopgebied

De raad heeft € 53.000,- beschikbaar gesteld voor de aanleg van een tijdelijk hondenlosloopgebied aan de Koninginneweg.

Herstel casco voormalige huishoudschool

De raad heeft een investeringsbudget van € 250.000,- beschikbaar gesteld voor het herstel van het casco van de voormalige huishoudschool.

Verordening klachtenbehandeling gemeente Ridderkerk 2020

De raad heeft de Verordening klachtenbehandeling gemeente Ridderkerk 2020 vastgesteld. In de verordening is geregeld hoe klachten worden behandeld over de dienstverlening van de gemeente als ook over gedragingen van de raad, het college, de burgemeester en de medewerkers van de griffie.

Bestemmingsplan ‘Gemini College, De Loods en De Gooth’

Om de nieuwbouw van het Gemini College, jongerencentrum De Loods en jongerensociëteit De Gooth planologisch mogelijk te maken op de locatie van het voormalige hoofdveld van RVVH op het Sportpark Ridderkerk, heeft de raad het bestemmingsplan ‘Gemini College, De Loods en De Gooth’ vastgesteld.

Motie inzake ombudsfunctie

De raad heeft besloten dat deze motie is afgedaan.

Afdoening raadstoezeggingen

De raad heeft besloten dat een aantal raadstoezeggingen is afgedaan.

Terug