De raad vergadert op 19 november 2020

16 november 2020

De gemeenteraad vergadert op op donderdag 19 november 2020 vanaf 20.00 uur.
Vanwege de corona-maatregelen is de vergadering niet toegankelijk voor publiek.
De vergadering is live (en achteraf) te volgen via: www.ridderkerk.nl/raadinbeeld  

Voorlopige agenda

 1. Opening en vaststelling agenda
 2. Vragenuur voor raadsleden (artikel 41 Reglement van Orde)
 3. Vaststelling besluitenlijst raadsvergadering 17 september 2020
 4. Lijst van ingekomen stukken (zie afzonderlijke lijst) en nadere inlichtingen over gegeven schriftelijke beantwoording (art. 40 RvO)
 5. AED's in de gemeente RidderkerkBeleidsplan integrale handhaving sociaal domein
 6. Handhavings- en afstemmingsverordening Participatiewet, IOAW en IOAZ 2020       
 7. Nota Grondbeleid 2020 – 2023
 8. Afdoening motie 2020-56
 9. Afsteekverbod consumentenvuurwerk
 10. Verordening BIZ Dillenburgplein Ridderkerk 2021-2025
 11. Verordening werkgeverscommissie griffie Ridderkerk 2020
 12. Waarneming raadsvoorzitterschap
Terug