De commissies vergaderen op 25 en 26 november

23 november 2020

Digitale vergadering

De vergadering wordt digitaal gehouden, maar is live (en achteraf) te volgen via: www.ridderkerk.nl/raadinbeeld

Voorlopige agenda Commissie Samen leven

Woensdag 25 november om 20.00 uur.

 1. Opening en vaststelling agenda
 2. Spreekrecht voor hen die zich hebben aangemeld
 3. Uitkomst herhuisvesting Ridderkerk Rowdies
 4. Renovatie en verduurzaming sportcentrum Drievliet en herinrichting openbare ruimte
 5. Verlenging Regionaal Beleidsplan 2018-2020 Beschermd Wonen en Maatschappelijke Opvang tot en met 2021
 6. Verordening Meedoen Ridderkerk 2021

Gevolgd door enkele vaste punten

Voorlopige agenda Commissie Samen wonen

Donderdag 26 november 20.00 uur.

 1. Opening en vaststelling agenda
 2. Spreekrecht voor hen die zich hebben aangemeld
 3. Geluidmaatregelen Oosterpark Ridderkerk
 4. Vast te stellen bestemmingsplan Driehoek het Zand
 5. Vaststelling bestemmingsplan Waalboskwartier
 6. Anterieure overeenkomst en ontwerpverklaring van geen bedenkingen 'Oostmolendijk 40’
 7. Warmtevisie Ridderkerk 'de route naar 2050'
 8. Vaststelling belastingverordeningen en -tarieven 2021
 9. Aanwijzing accountant voor de controle op de jaarrekeningen 2021 t/m 2024

Gevolgd door enkele vaste punten

Vergaderstukken

U kunt de vergaderstukken behorende bij de agendapunten downloaden van de gemeentelijke website www.ridderkerk.nl/vergaderstukken.

Spreekrecht

Iedereen kan spreekrecht tijdens de commissievergadering aanvragen. Men kan inspreken over alle onderwerpen die in de desbetreffende commissie aan de orde kunnen komen, dus niet alleen over de onderwerpen die op de agenda staan.

Doel van de commissievergadering is met name het verkrijgen van informatie van het college van burgemeester en wethouders en inwoners en/of organisaties.

De politieke discussie en besluitvorming vinden veelal plaats in de gemeenteraad.

U kunt gebruik maken van het spreekrecht door het sturen van een schriftelijke bijdrage. U kunt uw bijdrage toesturen met een mail naar j.v.straalen@ridderkerk.nl of schriftelijk per post naar Griffie, postbus 271, 2980 AG Ridderkerk.

Uw bijdrage moet binnen zijn:

 1. woensdag 25 november om 10.00 uur voor de commissie Samen leven.
 2. donderdag 26 november om 10.00 uur voor de commissie Samen wonen.

Als u daarnaast uw toegestuurde bijdrage in de digitale vergadering wilt voordragen en vragen daarover wilt beantwoorden, wordt u verzocht zo snel mogelijk contact met de griffie op te nemen via telefoonnummer (0180) 451780.

Uw schriftelijke bijdrage wordt openbaar gemaakt bij de vergaderstukken op internet. Uw naam en namens wie u uw bijdrage inlevert, worden vermeld. Andere persoonsgegevens worden niet vermeld.

Voor nadere informatie kunt u bellen met de griffie via telefoonnummer (0180) 451780.

Terug naar nieuws