Besluiten van de raad van 19 november

03 december 2020

De raad heeft op donderdag 19 november 2020 vergaderd en de volgende besluiten genomen:

De raadsvergadering is terug te kijken via www.ridderkerk.nl/raadinbeeld

AED’s in Ridderkerk

De raad heeft besloten een investeringskrediet beschikbaar te stellen van € 70.000,- voor de aanschaf, plaatsing en gebruik van 25 Automatische Externe Defibrillators (AED’s). Daarnaast is onder andere ook besloten geld beschikbaar te stellen voor scholing van burgerhulpverleners voor het gebruik van de AED’s.

Beleidsplan integrale handhaving sociaal domein

De raad heeft het Beleidsplan integrale handhaving sociaal domein vastgesteld. Met het beleidsplan geeft de raad richting aan de uitvoering van handhavingstaken binnen het sociaal domein. Het gaat daarbij om voorzieningen op grond van de Participatiewet, de Wet maatschappelijke ondersteuning 2015 en de Jeugdwet.

Handhavings- en Afstemmingsverordening Participatiewet, IOAW en IOAZ Ridderkerk 2020

De raad heeft deze verordening vastgesteld. Het is een actualisatie van de verordening uit 2015. In de verordening is vastgelegd welke maatregelen de gemeente neemt om fraude tegen te gaan.

Nota Grondbeleid 2020 - 2023

De raad heeft de Nota Grondbeleid 2020 -2030 vastgesteld. De nota vormt het beleidskader voor het gemeentelijk grondbeleid.

Motie afsteekverbod consumentenvuurwerk

Na een debat hierover heeft de raad besloten dat het college met zijn raadsinformatiebrief van 12 juni jl. over dit onderwerp deze motie nog niet heeft afgedaan.

Verordening BIZ Dillenburgplein Ridderkerk 2021 - 2025

De raad heeft de Verordening BIZ Dillenburgplein Ridderkerk 2021 - 2025 vastgesteld. De huidige periode voor de Bedrijveninvesteringszone (BIZ) loopt af en daarom moest een nieuwe verordening worden vastgesteld. Met deze verordening faciliteert de gemeente de ondernemers op het Dillenburgplein die hun onderlinge samenwerking verder willen voortzetten om hun bedrijfsomgeving te verbeteren.

Verordening werkgeverscommissie griffie Ridderkerk 2020

De raad heeft de Verordening werkgeverscommissie griffie Ridderkerk 2020 vastgesteld. Het is een actualisatie van de eerdere verordening uit 2014, die nodig was als gevolg van de invoering van de Wet normalisatie rechtspositie ambtenaren.

Waarneming raadsvoorzitterschap

De raad heeft het raadslid de heer E.M. Piena als eerste belast met de waarneming van het voorzitterschap van de gemeenteraad, als de burgemeester verhinderd is.

Terug naar nieuws