De raad vergadert op 10 december en 14 december

07 december 2020

De gemeenteraad vergadert op donderdag 10 december en 14 december 2020 vanaf 20.00 uur. De verwachte behandelduur van de agendapunten is te lang om de raadsvergadering op donderdag af te ronden.

Vanwege de corona-maatregelen zijn de vergaderingen niet toegankelijk voor publiek. De vergaderingen zijn live (en achteraf) te volgen via: www.ridderkerk.nl/raadinbeeld  

Voorlopige agenda

 1. Opening en vaststelling agenda
 2. Vragenuur voor raadsleden (artikel 41 Reglement van Orde)
 3. Lijst van ingekomen stukken (zie afzonderlijke lijst) en nadere inlichtingen over gegeven schriftelijke beantwoording (art. 40 RvO)
 4. Uitkomst herhuisvesting Ridderkerk Rowdies
 5. Geluidmaatregelen Oosterpark Ridderkerk
 6. Renovatie en verduurzaming sportcentrum Drievliet en herinrichting openbare ruimte
 7. Vast te stellen bestemmingsplan Driehoek het Zand
 8. Warmtevisie Ridderkerk 'de route naar 2050'  
 9. Verlenging Regionaal Beleidsplan 2018-2020 Beschermd Wonen en Maatschappelijke Opvang tot en met 2021
 10. Verordening Meedoen Ridderkerk 2021
 11. Vaststelling belastingverordeningen en -tarieven 2021
 12. Vaststelling bestemmingsplan Waalboskwartier
 13. Aanwijzing accountant voor de controle op de jaarrekeningen 2021 t/m 2024
 14. Anterieure overeenkomst en ontwerpverklaring van geen bedenkingen 'Oostmolendijk 40’
 15. Eerste wijziging Algemene Plaatselijke Verordening Ridderkerk 2020 inzake verbod op carbidschieten.

Advies presidium om te behandelen op maandag 14 december

Het presidium adviseert de gemeenteraad de agendapunten:

 • 4. Uitkomst herhuisvesting Ridderkerk Rowdies
 • 5. Geluidmaatregelen Oosterpark Ridderkerk
 • 11.     Vaststelling belastingverordeningen en –tarieven 2021

te behandelen op maandag 14 december om 20.00 uur.

De raad neemt hierover een beslissing bij het vaststellen van de agenda (agendapunt 1 op donderdag 10 december).

Vergaderstukken

U kunt de stukken behorende bij de agendapunten downloaden van de gemeentelijke website

www.ridderkerk.nl/vergaderstukken

 

Terug naar nieuws