Besluiten van de raad van 10 en 14 december

22 december 2020

Bekijk de vergaderingen terug op https://www.ridderkerk.nl/raadinbeeld

Lees verder voor de genomen besluiten.

10 december 2020

De raad heeft op donderdag 10 december 2020 vergaderd en de volgende besluiten genomen

Renovatie en verduurzaming sportcentrum Drievliet

De raad heeft het college opdracht gegeven de herinrichting en verduurzaming van sportcentrum Drievliet en de herinrichting van de openbare ruimte onder en rondom sportcentrum Drievliet verder voor te bereiden en uit te voeren. Tevens is besloten daarvoor de financiële middelen ter beschikking te stellen.

Bestemmingsplan Driehoek het Zand

Om de bouw van maximaal 133 woningen en van een sportvoorziening in ‘Driehoek het Zand’ mogelijk te maken, heeft de raad het bestemmingsplan Driehoek het Zand vastgesteld.

Warmtevisie Ridderkerk

De raad heeft de Warmtevisie Ridderkerk ‘De route naar 2050’ vastgesteld. De warmtevisie draagt bij aan het bereiken van een CO2-neutrale gemeente in 2050, waarbij de gehele gebouwde omgeving aardgasvrij is. Deze doelstelling is vastgelegd in het Klimaatakkoord. Nader onderzoek zal zich eerst richting op de wijken Bolnes (start in 2021), West, Centrum en Oost (start in 2024) en bedrijventerrein Donkersloot (start in 2022).

Regionaal Beleidsplan 2018-2020 Beschermd Wonen en Maatschappelijke Opvang

De raad heeft besloten de looptijd van het plan te verlengen tot en met 31 december 2021.

Verordening Meedoen Ridderkerk 2021

De raad heeft de Verordening Meedoen Ridderkerk 2021 vastgesteld. De verordening heeft tot doel dat volwassenen en kinderen met een laag inkomen mee kunnen doen aan allerlei maatschappelijke activiteiten van sport, cultuur en school. Ten opzichte van de vorige verordening zijn nieuwe elementen opgenomen, zoals een nieuwe zwemregeling, en is de uitvoering versimpeld.

Bestemmingsplan Waalboskwartier

Om de bouw van vierwoningen op de locatie Langeweg (tussen huisnummer 3 en 3b) mogelijk te maken, heeft de raad het Bestemmingsplan Waalboskwartier vastgesteld.

Aanwijzing accountant

De raad heeft Deloitte Accountants B.V. aangewezen als controlerend accountant voor de controle van de jaarrekeningen 2021 tot en met 2024.

Anterieure overeenkomst en ontwerpverklaring van geen bedenkingen ‘Oostmolendijk 40’

Om de bouw van een woning mogelijk te maken, heeft de raad een ontwerpverklaring van geen bedenkingen afgegeven voor de ruimtelijke onderbouwing Oostmolendijk 40.

Wijziging Algemene Plaatselijke Verordening Ridderkerk – verbod carbidschieten

De raad heeft een verbod op het carbidschieten en het voorhanden hebben van carbid opgenomen in de Algemene Plaatselijke Verordening Ridderkerk 2020. Daartoe is de eerste wijziging van de APV vastgesteld.

 

Maandag 14 december 2020

De raad heeft op maandag 14 december 2020 vergaderd en de volgende besluiten genomen:

Herhuisvesting Rowdies in het Oostpark

Naast de zogeheten locatie Zuid heeft de raad ook de locatie Zuid-Zuid aangewezen als te onderzoeken locatie waar de Honkbal- en Softbalvereniging “Rowdies Ridderkerk” gevestigd kan worden. Na onder meer overleg met belanghebbende omwonenden, de Rowdies en de tennisvereniging kan het college van burgemeester en wethouders een keus tussen deze twee locaties maken.

Voor de aanleg van het veld en onder andere de aanleg van de parkeerplaats is geld beschikbaar gesteld.

Geluidsmaatregelen Oosterpark

De raad heeft ruim € 8,7 miljoen beschikbaar gesteld voor de aanleg van een geluidscherm in het Oosterpark. Het gaat om een scherm van minimaal 6 meter hoog met een constructie om het scherm in de toekomst met 2 meter te kunnen verhogen.

In een motie is nader onderzoek gevraagd naar de aanleg van een groene wal van maximaal 350 meter langs de Rotterdamseweg ter hoogte/vanaf de A15.

In een motie is het college ook gevraagd in overleg te treden met De Groene Stroom over haar deelname aan de plaatsing van zonnepanelen op, in of bij het geluidsscherm.

Belastingverordeningen en –tarieven 2021

De raad heeft voor het jaar 2021 diverse belastingverordeningen en –tarieven vastgesteld. Het gaat onder andere over de tarieven voor de onroerende zaakbelasting, de afvalstoffenheffing, de leges en de lijkbezorgingsrechten.

Raadsvergadering gemist?

De raadsvergaderingen zijn terug te kijken via www.ridderkerk.nl/raadinbeeld

 

Terug naar nieuws