De commissies vergaderen op 6 en 7 januari

04 januari 2021

Digitale vergadering

De vergadering wordt digitaal gehouden, maar is live (en achteraf) te volgen via: www.ridderkerk.nl/raadinbeeld

Voorlopige agenda Commissie Samen leven

Woensdag 6 januari 2021 om 20.00 uur.

 1. Opening en vaststellen agenda
 2. Spreekrecht voor hen die zich hebben aangemeld
 3. Vaststellen besluitenlijsten commissie Samen leven van 11 en 25 november en 15 december 2020
 4. Rapport rekenkamercommissie Controlerende rol van de raad
 5. Huisvesting IKC
 6. Nota evenementenbeleid 2020
 7. Zienswijze Kadernota 2022 GR Jeugdhulp Rijnmond
 8. Verduurzamen gemeentelijk vastgoed 2021

Gevolgd door enkele vaste punten

Voorlopige agenda Commissie Samen wonen

Donderdag 7 januari 20.00 uur.

 1. Opening en vaststellen agenda
 2. Spreekrecht voor hen die zich hebben aangemeld
 3. Vaststellen besluitenlijsten commissie Samen wonen van 12 en 26 november en 1 december 2020
 4. Nota richtlijnen grondprijzen gemeente Ridderkerk 2021
 5. Startnotitie Visie op Water
 6. Verlenging ontheffing vereiste ingezetenschap wethouder C.A. Oosterwijk

Gevolgd door enkele vaste punten

Vergaderstukken

U kunt de vergaderstukken behorende bij de agendapunten downloaden van de gemeentelijke website www.ridderkerk.nl/vergaderstukken.

Spreekrecht

Iedereen kan spreekrecht tijdens de commissievergadering aanvragen. Men kan inspreken over alle onderwerpen die in de desbetreffende commissie aan de orde kunnen komen, dus niet alleen over de onderwerpen die op de agenda staan.

Doel van de commissievergadering is met name het verkrijgen van informatie van het college van burgemeester en wethouders en inwoners en/of organisaties.

De politieke discussie en besluitvorming vinden veelal plaats in de gemeenteraad.

U kunt gebruik maken van het spreekrecht door het sturen van een schriftelijke bijdrage. U kunt uw bijdrage toesturen met een mail naar j.v.straalen@ridderkerk.nl of schriftelijk per post naar Griffie, postbus 271, 2980 AG Ridderkerk.

Uw bijdrage moet binnen zijn:

 1. woensdag 6 januari voor 10.00 uur voor de commissie Samen leven.
 2. donderdag 7 januari 10.00 uur voor de commissie Samen wonen.

Als u daarnaast uw toegestuurde bijdrage in de digitale vergadering wilt voordragen en vragen daarover wilt beantwoorden, wordt u verzocht zo snel mogelijk contact met de griffie op te nemen via telefoonnummer (0180) 451780.

Uw schriftelijke bijdrage wordt openbaar gemaakt bij de vergaderstukken op internet. Uw naam en namens wie u uw bijdrage inlevert, worden vermeld. Andere persoonsgegevens worden niet vermeld.

 

Voor nadere informatie kunt u bellen met de griffie via telefoonnummer (0180) 451780.

Terug