De commissie vergadert op 28 januari

25 januari 2021

Digitale vergadering live te volgen

De vergadering wordt digitaal gehouden, maar is live (en achteraf) te volgen via: www.ridderkerk.nl/raadinbeeld

Agenda commissie Samen leven en Samen wonen

donderdag 28 januari om 20.00 uur.

 1. Opening en vaststelling agenda
 2. Spreekrecht voor hen die zich hebben aangemeld
 3. Vaststellen besluitenlijst commissie Samen leven van 6 januari en Samen wonen van 7 januari 2021.
 4. Startnotitie 'Nota Gezondheidsbeleid Ridderkerk’
 5. Nota reserves en voorzieningen 2021-2024 Ridderkerk
 6. Raadsinformatiebrief 2020-11- 20 Reactie op motie inclusief vervoer op verzoek van het raadslid mevrouw A.P.S. Ripmeester
 7. Stand van zaken Regionale Energie Strategie
 8. Ter kennisneming: raadsinformatiebrieven
 9. Ter kennisneming: overige stukken
 10. Ter afdoening: motie
 11. Mededelingen gemeenschappelijke regelingen
 12. Mededelingen college
 13. Rondvraag leden

Vergaderstukken

U kunt de vergaderstukken behorende bij de agendapunten downloaden van de gemeentelijke website www.ridderkerk.nl/vergaderstukken.

Spreekrecht

Iedereen kan spreekrecht tijdens de commissievergadering aanvragen. Men kan inspreken over alle onderwerpen die in de desbetreffende commissie aan de orde kunnen komen, dus niet alleen over de onderwerpen die op de agenda staan.

Doel van de commissievergadering is met name het verkrijgen van informatie van het college van burgemeester en wethouders en inwoners en/of organisaties.

De politieke discussie en besluitvorming vinden veelal plaats in de gemeenteraad.

U kunt gebruik maken van het spreekrecht door het sturen van een schriftelijke bijdrage. U kunt uw bijdrage toesturen met een mail naar j.v.straalen@ridderkerk.nl of schriftelijk per post naar Griffie, postbus 271, 2980 AG Ridderkerk.

Uw bijdrage moet binnen zijn donderdag 28 januari 10.00 uur.

Als u daarnaast uw toegestuurde bijdrage in de digitale vergadering wilt voordragen en vragen daarover wilt beantwoorden, wordt u verzocht zo snel mogelijk contact met de griffie op te nemen via telefoonnummer (0180) 451720.

Uw schriftelijke bijdrage wordt openbaar gemaakt bij de vergaderstukken op internet. Uw naam en namens wie u uw bijdrage inlevert, worden vermeld. Andere persoonsgegevens worden niet vermeld.

Voor nadere informatie kunt u bellen met de griffie via telefoonnummer (0180) 451720.

Terug