De commissie vergadert op 4 maart

01 maart 2021

Digitale vergadering

De vergadering wordt digitaal gehouden, maar is live (en achteraf) te volgen via: www.ridderkerk.nl/raadinbeeld

Voorlopige agenda Commissie Samen leven

Donderdag 4 maart om 20.00 uur.

  1. Opening en vaststelling agenda
  2. Spreekrecht voor hen die zich hebben aangemeld
  3. Vaststellen besluitenlijst commissie Samen leven en Samen wonen van 28 januari 2021
  4. Nota Integraal Beleid Sociaal Domein
  5. Nieuwbouw IKC De Noord
  6. Erfpacht Nieuw Reijerwaard Renes / ENGIE
  7. Erfpacht Nieuw Reijerwaard AFL Barendrecht b.v.
  8. Stand van zaken Impact Corona, op verzoek van het raadslid A.P.S. Ripmeester

Gevolgd door enkele vaste punten

Vergaderstukken

U kunt de vergaderstukken behorende bij de agendapunten downloaden van de gemeentelijke website www.ridderkerk.nl/vergaderstukken.

 Spreekrecht

Iedereen kan spreekrecht tijdens de commissievergadering aanvragen. Men kan inspreken over alle onderwerpen die in de desbetreffende commissie aan de orde kunnen komen, dus niet alleen over de onderwerpen die op de agenda staan.

Doel van de commissievergadering is met name het verkrijgen van informatie van het college van burgemeester en wethouders en inwoners en/of organisaties.

De politieke discussie en besluitvorming vinden veelal plaats in de gemeenteraad.

U kunt gebruik maken van het spreekrecht door het sturen van een schriftelijke bijdrage. U kunt uw bijdrage toesturen met een mail naar j.v.straalen@ridderkerk.nl of schriftelijk per post naar Griffie, postbus 271, 2980 AG Ridderkerk.

Uw bijdrage moet binnen zijn: donderdag 4 maart om 10.00 uur.

Als u daarnaast uw toegestuurde bijdrage in de digitale vergadering wilt voordragen en vragen daarover wilt beantwoorden, wordt u verzocht zo snel mogelijk contact met de griffie op te nemen via telefoonnummer (0180) 451780.

 Uw schriftelijke bijdrage wordt openbaar gemaakt bij de vergaderstukken op internet. Uw naam en namens wie u uw bijdrage inlevert, worden vermeld. Andere persoonsgegevens worden niet vermeld.

 Voor nadere informatie kunt u bellen met de griffie via telefoonnummer (0180) 451780.

Terug