De commissies vergaderen op 19 en 20 mei

14 mei 2021

Digitale vergadering

De vergadering wordt digitaal gehouden, maar is live (en achteraf) te volgen via: www.ridderkerk.nl/raadinbeeld

Conceptagenda commissie Samen leven

woensdag 19 mei 2021 om 20.00 uur.

 1. Opening en vaststelling agenda
 2. Spreekrecht voor hen die zich hebben aangemeld
 3. Vaststellen besluitenlijst commissie Samen leven van 7 april 2021
 4. Verordening voorzieningen huisvesting onderwijs
 5. Verordening beslistermijn schuldhulpverlening gemeente Ridderkerk
 6. MRDH zienswijze begroting 2022
 7. MRDH zienswijze beleidsnota reserves, voorzieningen en fondsen
 8. Zienswijze ontwerp begroting 2022 en 1e begrotingswijziging begroting 2021 GRNR
 9. Zienswijze ontwerpbegroting GGD-RR 2022
 10. Zienswijze concept jaarstukken 2020 en begroting 2022 - 2025 GR BAR-organisatie
 11. Zienswijze ontwerpbegroting 2022 Veiligheidsregio Rotterdam-Rijnmond
 12. Ter afdoening: moties
 13. Ter kennisneming: raadsinformatiebrieven
 14. Ter kennisneming: overige stukken
 15. Mededelingen gemeenschappelijke regelingen
 16. Mededelingen college
 17. Rondvraag leden

Conceptagenda commissie Samen wonen

donderdag 20 mei 2021 om 20.00 uur.

 1. Opening en vaststelling agenda
 2. Spreekrecht voor hen die zich hebben aangemeld
 3. Vaststellen besluitenlijsten commissies Samen wonen van 30 maart en 8 april 2021
 4. Vaststelling bestemmingsplan Woningbouw hoek Rijksstraatweg / Lagendijk
 5. Klimaatvisie Ridderkerk, De route naar 2050
 6. Regionale Energie Strategie 1.0
 7. Krediet ten behoeve van aankoop cumulatief preferente aandelen Stedin
 8. Verordening Stimuleringsregeling Duurzaamheid Ridderkerk
 9. Startnotitie Visie op ecologie
 10. Voorbereidingskrediet grondposities
 11. Ridderkerk zwerfafvalarm
 12. Regionale Nota Bodembeheer
 13. Zienswijze begroting 2022 Natuur- en Recreatieschap IJsselmonde
 14. Mededelingen gemeenschappelijke regelingen
 15. Mededelingen college
 16. Rondvraag leden
 17. Stand van zaken Regionale Energie Strategie
 18. Ter kennisneming: raadsinformatiebrieven
 19. Ter afdoening: motie
 20. Ter afdoening: raadstoezegging

Vergaderstukken

De stukken kunt u downloaden van de gemeentelijke website: www.ridderkerk.nl/vergaderstukken

Spreekrecht

Men kan inspreken over alle onderwerpen die in de desbetreffende commissie aan de orde kunnen komen, dus niet alleen over de onderwerpen die op de agenda staan.

Aanmelden voor het spreekrecht is mogelijk tot 10.00 uur op de dag van de vergadering.

Meer informatie over het spreekrecht

Terug naar nieuws