Donderdag 3 juni vergadert de raad

31 mei 2021

De gemeenteraad vergadert op donderdag 3 juni 2021 om 20:00 uur. Vanwege de Coronamaatregelen kan er geen publiek aanwezig zijn bij de vergadering.

Belangstellenden kunnen de vergadering live en achteraf volgen via www.ridderkerk.nl/raadinbeeld  

Voorlopige agenda

 1. Opening en vaststelling agenda
 2. Vragenuur voor raadsleden (artikel 41 Reglement van Orde)
 3. Vaststelling besluitenlijsten raadsvergaderingen d.d. 18 maart en 8 april 2021.
 4. Lijst van ingekomen stukken (zie afzonderlijke lijst) en nadere inlichtingen over gegeven schriftelijke beantwoording (art. 40 RvO)
 5. Vaststelling bestemmingsplan Woningbouw hoek Rijksstraatweg/ Lagendijk
 6. Klimaatvisie Ridderkerk, De route naar 2050
 7. Regionale Energie Strategie 1.0
 8. Krediet ten behoeve van aankoop cumulatief preferente aandelen Stedin
 9. Zienswijze concept jaarstukken 2020 en begroting 2022 - 2025 GR BAR-organisatie
 10. Zienswijze ontwerpbegroting GGD-RR 2022
 11. Zienswijze begroting 2022 Natuur- en recreatieschap IJsselmonde
 12. Zienswijze ontwerpbegroting 2022 Veiligheidsregio Rotterdam-Rijnmond
 13. Verordening voorzieningen huisvesting onderwijs
 14. Verordening Beslistermijn Schuldhulpverlening Ridderkerk 2021
 15. Voorbereidingskrediet uitvoering visie grondposities
 16. Verordening Stimuleringsregeling Duurzaamheid Ridderkerk
 17. Startnotitie visie op ecologie
 18. Regionale Nota Bodembeheer
 19. Ridderkerk zwerfafvalarm
 20. Afdoening motie inclusief vervoer

Vergaderstukken

U kunt de vergaderstukken downloaden van het raadsinformatiesysteem www.ridderkerk.nl/vergaderstukken

Terug naar nieuws