Kies een periode

Overzicht jaren

Overzicht maanden

Op 16 juni vergadert de commissies

Publicatie: 13 juni 2022

De commissies Samen leven en Samen wonen vergaderen in gezamenlijke gezamenlijke vergadering op donderdag 16 juni. De commissie vergadert vanaf 20.00 uur in de raadzaal van het gemeentehuis.
De vergadering is openbaar en voor een ieder bij te wonen. u kunt vrij in- en uitlopen.
De vergadering is in geluid te volgen via www.ridderkerk.nl/raadinbeeld.

Commissievergadering

De commissie bereidt de besluitvorming in de raad voor.

Doel van de commissievergadering is met name het verkrijgen van informatie van het college van burgemeester en wethouders en inwoners en/of organisaties.

De politieke discussie en besluitvorming vinden veelal plaats in de gemeenteraad.

De vergadering volgen

U bent van harte welkom om de vergadering bij te wonen. U kunt op elk moment in- en uitlopen.

De vergadering is rechtstreeks en achteraf te beluisteren via: www.ridderkerk.nl/raadinbeeld

Voorlopige agenda

  1. Opening en beëdiging burgerleden
  2. Vaststelling agenda
  3. Spreekrecht voor hen die zich hebben aangemeld
  4. Vaststellen besluitenlijst commissie Samen leven en Samen wonen van 19 mei 2022
  5. Zienswijze 1e Begrotingswijziging 2022 en Begroting 2023 VRR
  6. Informatie-uitwisseling; Beleidskader Doelgroepenvervoer Ridderkerk 2022
  7. Memo griffie naar aanleiding van besluitvorming rapport rekenkamercommissie ‘Resultaatgerichte jeugdhulp in Ridderkerk 2018-2020’
  8. Aankoop grond Nieuw Reijerwaard erfpacht Renes 2e fase

Gevolgd door enkele vaste punten

Vergaderstukken

U kunt de vergaderstukken behorende bij de agendapunten downloaden van de gemeentelijke website www.ridderkerk.nl/vergaderstukken.

Spreekrecht

Door gebruik van het spreekrecht kunt u uw eigen mening over een onderwerp geven of extra informatie meegeven aan de raadsleden.

Het spreekrecht is niet bedoeld om van het gemeentebestuur antwoord te krijgen op gestelde vragen.

Men kan inspreken over alle onderwerpen die in de desbetreffende commissie aan de orde kunnen komen, dus niet alleen over de onderwerpen die op de agenda staan.

Aanvragen

Het spreekrecht tijdens een commissievergadering moet vooraf worden aangevraagd bij de griffie van de gemeenteraad via telefoonnummer (0180) 451780. Uw kunt uzelf aanmelden tot uiterlijk 10.00 uur op de dag van de vergadering.

Voor nadere informatie kunt u bellen met de griffie via telefoonnummer (0180) 451780.

Terug naar nieuwsoverzicht