Besluiten van de raad van 30 juni 2022

Publicatie: 05 juli 2022

De raad heeft op donderdag 30 juni 2022 vergaderd.
Kijk de vergaderingen terug via www.ridderkerk.nl/raadinbeeld.
Lees verder voor de genomen besluiten.

Jaarstukken 2021

De raad heeft de Jaarstukken 2021 vastgesteld. Met de jaarstukken leggen burgemeester en wethouders verantwoording af aan de gemeenteraad over het beleid dat het college in 2021 heeft gevoerd. De jaarstukken geven onder andere aan welke effecten het beleid heeft gehad en welke uitgaven op grond van de begroting zijn gedaan.

1e Tussenrapportage 2022

De raad heeft de 1e Tussenrapportage 2022 besproken en voor kennisgeving aangenomen. In deze rapportage legt het college verantwoording af aan de raad over de uitvoering van de Programmabegroting van dit jaar tot nu toe.

Kaderbrief Begroting 2023 Ridderkerk

De Kaderbrief is besproken en door de raad voor kennisgeving aangenomen. Deze brief bevat de hoofdlijnen aan de hand waarvan het college van burgemeester en wethouders de ontwerpbegroting 2023 zal opstellen. De ontwerpbegroting 2023 wordt behandeld in de raadsvergadering van 3 november 2022.

Meerjarenprognose Grondexploitaties Ridderkerk 2022

De raad heeft de geactualiseerde grondexploitaties voor Het Zand en Cornelisland vastgesteld. 

Aankoop Grond Nieuw Reijerwaard

De raad heeft een investeringsbudget beschikbaar gesteld voor de aankoop van grond op bedrijventerrein Nieuw Reijerwaard. Deze zal in erfpacht worden uitgegeven aan Renes Groep B.V. voor de realisatie van een Afval-Groente-Fruit inzamelingspunt. 

Beleidskader Doelgroepenvervoer Ridderkerk 2022

De raad heeft het beleidskader Doelgroepenvervoer 2022 vastgesteld. Het kader is richtinggevend voor de verordeningen waarin de gemeentelijke regelgeving voor het uitvoeren van het doelgroepenvervoer wordt opgenomen.

Zienswijze 1e Begrotingswijziging 2022 en Begroting 2023 Veiligheidsregio Rotterdam Rijnmond

De 1e Begrotingswijziging 2023 en de Ontwerpbegrotingswijziging 2023 van de Gemeenschappelijke Regeling Veiligheidsregio Rotterdam Rijnmond zijn voorgelegd voor een zienswijze. De raad heeft zijn reactie vastgesteld.

Uitbesteding Heffing en inning gemeentelijke belastingen Ridderkerk

De raad heeft het college van burgemeester en wethouders toestemming verleend om toe te treden tot de Gemeenschappelijke Regeling Samenwerkingsverband Vastgoedinformatie Heffing en Waardebepaling (SVHW) voor de uitvoering van de taken op het gebied van de gemeentelijke belastingen.

Meer Informatie

Informatie over de gemeenteraad vindt u op www.ridderkerk.nl/gemeenteraad

Terug naar nieuwsoverzicht