De commissies vergaderen op 20 en 27 juni

Publicatie: 18 juni 2024

De raadscommissies bereiden de besluitvorming in de raad voor.

Doel van de commissievergadering is met name het verkrijgen van informatie van het college van burgemeester en wethouders en inwoners en/of organisaties.

De politieke discussie en besluitvorming vinden veelal plaats in de gemeenteraad.

De vergadering bijwonen of volgen

U bent van harte welkom om de vergadering bij te wonen. U kunt op elk moment in- en uitlopen.

De vergaderingen zijn rechtstreeks en achteraf te beluisteren via: www.ridderkerk.nl/raadinbeeld

 

20 juni commissie Samen leven en Samen wonen

donderdag 20 juni 2024 om 20.00 uur in de raadzaal van het gemeentehuis.

 

 1. Opening en vaststelling agenda
 2. Spreekrecht voor hen die zich hebben aangemeld
 3. Vaststellen besluitenlijsten commissie Samen leven en besluitenlijsten commissie Samen wonen van 15 en 30 mei 2024.
 4. Beleidsregels Aanvulling Beeldkwaliteitplan Nieuw Reijerwaard
 5. Aanvullend krediet nieuwbouw IKC De Wingerd
 6. Zienswijze 2e begrotingswijziging 2024 en begroting 2025 Veiligheidsregio Rotterdam-Rijnmond
 7. Zienswijze begroting 2025 en 1e begrotingswijziging 2024 Nieuw Reijerwaard
 8. Zienswijze begroting 2025 MRDH

Gevolgd door enkele vaste punten

 

27 juni commissie Samen leven en Samen wonen

donderdag 27 juni 2024 om 20.00 uur in de raadzaal van het gemeentehuis.

 

 1. Opening en vaststelling agenda
 2. Spreekrecht voor hen die zich hebben aangemeld
 3. Toelichting accountant op zijn Accountantsverslag over de controle van de Jaarstukken 2023
 4. Bevraging college over Accountantsverslag over de controle van de Jaarstukken 2023
 5. Meerjarenprognose Grondexploitaties Ridderkerk 2024
 6. Normenkader 2024, M&O beleid 2024, control jaarplan VIC 2024, Frauderisicoanalyse
 7. Jaarstukken 2023
 8. 1e Tussenrapportage 2024
 9. Kaderbrief begroting 2025 Ridderkerk
 10. Rondvraag leden

Spreekrecht

Door gebruik van het spreekrecht kunt u uw eigen mening over een onderwerp geven of extra informatie meegeven aan de raadsleden.

Het spreekrecht is niet bedoeld om van het gemeentebestuur antwoord te krijgen op gestelde vragen.

Men kan inspreken over alle onderwerpen die in de desbetreffende commissie aan de orde kunnen komen, dus niet alleen over de onderwerpen die op de agenda staan.

Het spreekrecht tijdens een commissievergadering moet vooraf worden aangevraagd bij de griffie van de gemeenteraad via telefoonnummer (0180) 451 780. Uw kunt uzelf aanmelden tot uiterlijk 10.00 uur op de dag van de vergadering.

Vergaderstukken

U kunt de vergaderstukken behorende bij de agendapunten downloaden van het raadsinformatiesysteem.

Meer informatie

Voor meer informatie over de gemeenteraad kijkt u op de pagina gemeenteraad of bel met de griffie via telefoonnummer (0180) 451 780.

Terug naar nieuwsoverzicht