Verbonden partijen


Verbonden partijen zijn privaatrechtelijke of publiekrechtelijke organisaties waarin de gemeente een bestuurlijk en een financieel belang heeft.


Bestuurlijk belang

Het kan gaan om gemeenschappelijke regelingen (is een publiekrechtelijke organisatie), deelnemingen (vennootschappen), stichtingen en verenigingen (alle drie privaatrechtelijke organisaties).Onder bestuurlijk belang wordt verstaan: een zetel in het bestuur of het hebben van stemrecht.

Financieel belang

Er is sprake van een financieel belang als de gemeente opdraait voor de kosten als de partij failliet gaat, of als de gemeente aansprakelijk wordt gesteld als de partij haar verplichtingen niet nakomt. Er is ook sprake van een financieel belang als de gemeente risico draagt over ingelegd kapitaal, zoals bij het bezit van aandelen.Een partij die jaarlijks een subsidie krijgt, maar waaraan geen andere financiƫle verplichtingen zitten met een juridische afdwingbaarheid door derden, is geen verbonden partij.

Taken

Verbonden partijen voeren meestal gemeentelijke taken uit met een groot politiek belang. Ze leveren een forse bijdrage aan de realisatie van maatschappelijke doelen.Gemeenschappelijke regelingen zijn publiekrechtelijke organisaties, de andere verbonden partijen zijn privaatrechtelijke organisaties.

Nota Verbonden Partijen

Om als raad betere sturing aan verbonden partijen te geven, is vastgesteld de Nota Verbonden Partijen 2016 (zie onder).

Jaarlijks wordt in de Programmabegroting een paragraaf Verbonden Partijen opgenomen met daarin doelen en achtergrondinformatie over de verbonden partijen.